Техника и технология на взривните работи
– производство на взривни материали

МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ”
гр. СОФИЯ
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 5.7.
„АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ“

ДОКТОРСКА ПРОГРАМА
„ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НА ВЗРИВНИТЕ РАБОТИ – ПРОИЗВОДСТВО НА ВЗРИВНИ МАТЕРИАЛИ“

АНОТАЦИЯ

…………