ПРИЕМ

Техника и технология на взривните работи – производство на взривни материали

МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ”
гр. СОФИЯ
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 5.7.
„АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ“

ДОКТОРСКА ПРОГРАМА
„ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НА ВЗРИВНИТЕ РАБОТИ – ПРОИЗВОДСТВО НА ВЗРИВНИ МАТЕРИАЛИ“

АНОТАЦИЯ

За повишаване на ефективността на експлозивите, като основа за оптимизация на взривните работи и даването на конкретни решения по поставените проблеми, се налага извършване на теоретични и експериментални изследвания на взривните им характеристики. Мащабите на инфраструктурните и хидротехнически съоръжения стават все по-големи, условията за работа все по-тежки, а сроковете за изпълнението им все по-кратки. От друга страна защитата на критичната инфраструктура е съществен елемент от политиката за сигурност на редица страни, най-вече в страните – членки на НАТО и ЕС, особено след зачестилите терористични атаки с използване на взривни вещества. Задачата е да се осигури адекватно ниво на защита, а вредните последици от разрушения и функционални нарушения върху обществото и гражданите да бъдат минимизирани.

Докторантите получават фундаментални познания по технологията и организацията на производството на прахообразни, грубодисперсни, водонапълнени, емулсионни, нитроестерни и пластични експлозиви, както и на всички видове средства за взривяване, използващи се в миннодобивната промишленост и специалното производство. Познанията в областта на основите на пиротехниката и производство на пиротехнически изделия и задълбоченото изучаване технологията на взривните работи в открити и подземни обекти и при специални взривни работи, са в унисон с Европейските изисквания и Националното законодателство. Това налага извършването на съответната научно – изследователска и експериментална работа свързана с определянето на параметрите на взривните вещества с цел повишаване на ефективността им и опазване на здравето на и живота хората.

В рамките на катедрата са изградени и функционират компютърна зала, специализиран кабинет по фотограметрия и дистанционни изследвания, три аудиторни зали, кабинети за индивидуална подготовка и консултации.