ПРИЕМ

Технология за оползотворяване и третиране на отпадъци

МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ”
гр. СОФИЯ
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 4.4.
„НАУКИ ЗА ЗЕМЯТА“

ДОКТОРСКА ПРОГРАМА
„ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ И ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ“

АНОТАЦИЯ

Докторската програма по научната специалност „Технология за оползотворяване и третиране на отпадъци“, дава възможност за подготовка на квалифицирани специалисти, с широки познания и критично разбиране по отношение прилагането на интегриран подход и устойчиво управление на отпадъците.

Обучението се осъществява чрез провеждането на задълбочени фундаментални и научно-приложни изследвания, базирани на ключови концепции в йерархията на отпадъците и жизнения цикъл на продуктите и се явява естествено продължение на образователния процес, отговорящо на обществените нужди и интереси.

Програмата е с комплексна насоченост, което определя придобиването на интердисциплинарни компетенции и формирането на специалисти, способни да извършват организационна, проектантска експлоатационна, технологична, експертна, управленска и преподавателска дейност в различни организации.