ПРИЕМ

Техника и технология на взривните работи

МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ”
гр. СОФИЯ
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 5.8.
„ПРОУЧВАНЕ, ДОБИВ И ОБРАБОТКА НА ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ“

ДОКТОРСКА ПРОГРАМА
„ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ НА ВЗРИВНИТЕ РАБОТИ“

АНОТАЦИЯ

Обучението по докторската програма “Техника и технология на взривните работи” (ТТВР) е в пълно съответствие със съвременните тенденции в развитието на науката и техниката в национален и световен мащаб, и е съобразено със спецификата и приоритетните научни направления в катедра “Открито разработване на полезни изкопаеми и взривни работи” и МГУ „Св. Иван Рилски”.

Налице е осигуряване на висококвалифицирани преподаватели, с опит в обучението на докторанти, които подготвят тясноспециализирани научноизследователски кадри с висока квалификация по научна специалност „ТТВР”.Катедра “Открито разработване на полезни изкопаеми и взривни работи” разполага с двама хабилитирани преподаватели с квалификация по научната специалност.

Важен фактор в подготовката на докторанти е съгласуваната и екипна работа с висококвалифицирани преподаватели от други катедри на МГУ, работещи в други научни направления, както и с висококвалифицирани специалисти от водещи фирми в минерално-суровинния бранш.

Обучението на докторанти и участието на базовото звено – катедра “Открито разработване на полезни изкопаеми и взривни работи” в редица научно-изследователски и научно-приложни проекти са позволили създаването и поддържането на специализирана изследователска, проектантска, и софтуерно обезпечена база, подходяща за разработването, и внедряването на различни технологични решения. Изградената съвременна материална база и осигуреното библиотечно и информационно обслужване на високо технологично равнище допринася за по-добрата подготовка на докторантите.

Всички редовни докторанти са с осигурени индивидуални работни места, компютри за самостоятелно ползване, Internet и специализиран софтуер. Катедра „ОРПИВР“ разполага с необходими брой лаборатории за провеждане на експериментална дейност. На докторантите е осигурен неограничен достъп до актуална учебна и специализирана литература.

Обучението по докторската програма по научната специалност “Техника и технологии на взривните работи” се базира на продължаване на традицията в използването на новаторски практики при обучението на докторанти в катедра “Открито разработване на полезни изкопаеми и взривни работи”. Новаторските практики се състоят в провеждането на различни типове иновационни научно-приложни изследвания, свързани с взривната техника и технологии, както и демонстриране на резултатите от реализирането разработените съвременни решения в реални условия. Прилагането на този подход при обучението позволява докторантите да натрупат интердисциплинарни знания, както и ценен практически и професионален опит при извършване на мащабен преход от теоретични към реални условия.

Обучаващото звено – катедра “Открито разработване на полезни изкопаеми и взривни работи” активно поддържа тесни контакти с компаниите работещи в областта на добив на полезни изкопаеми, които пряко или косвено са заинтересовани от обучението по предлаганата докторска програма. Резултатите от обучението на докторанти са в пълно съответствие с обществените потребности на страната и Европейския съюз.