ПРИЕМ

Техника на безопасността на труда и противопожарна техника

МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ”
гр. СОФИЯ
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 5.8.
„ПРОУЧВАНЕ, ДОБИВ И ОБРАБОТКА НА ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ“

ДОКТОРСКА ПРОГРАМА
„ТЕХНИКА НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ТРУДА И ПРОТИВОПОЖАРНА ТЕХНИКА“

АНОТАЦИЯ

Подготовката на докторанти е неразделна част от целия образователен и научно-образователен процес в катедра “Руднична вентилация и техническа безопасност”.

Осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд се осъществява с различни средства и технически решения – мониторинг на опасностите, регистриране на нарушенията за безопасно извършване на операциите, моделиране на рискови ситуации и не на последно място анализ на приложими технически и технологични методи за управление на рисковете.

Много често тези методи са чисто вентилационни, и това е плоскостта в която специалност «Техника на безопасността на труда и противопожарна техника” се застъпва технологично с «Минна аерология».

Освен в управлението на здравните рискове в мините, вентилацията е една от трите жизнеосигуряващи системи, заради което двете специалности са тематично обединени в една катедра и голяма част от констатациите и съществените фактори при формиране идеологията на двете специалности се преплитат и са в силна връзка и взаимодействие.

Целта на обучението в ОКС Доктор по научна специалност “Техника на безопасността на труда и противопожарна техника” е да изгради специалисти в области, в които се изискват познания за принципите на осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, чрез оценяване на потенциалните замърсители на работната и околна среда и на ефективните начини за преодоляване и минимизиране на рисковете, които те носят.

Разширяване на областите на приложение към разпространение на различни вредности като шум, вибрации, механични вълни от експлозии, газови и прахови замърсители и очертаване на опасните/безопасни зони за хора и съоръжения в свободна атмосфера за екологични измервания и изчисления е много актуално и перспективно.

Постигане на тази цел се осъществява чрез oсигуряване на лабораторна база и информационно осигуряване за провеждане на научните изследвания в обучаваната област, а именно: съвременна апаратура за измерване на газовия състав на въздушната среда; измерване на шум, вибрации, осветеност, хлъзгавост на повърхности за движение, температура на самозапалване и експлозивност на различни субстанции (въглища, минерални и други промишлени прахове), газова, димна и топлинна защита на човека;

Мотивите за подготовка на кадри с квалификационна степен “доктор” и основните очаквани резултати от обучаването на докторанти са:

  • Подготовка на висококвалифицирани научноизследователски кадри, способни самостоятелно да дефинират, провеждат методически обосновани научни и научно-приложни изследвания, да анализират резултатите от тях, да генерират, обосновават и внедряват нови решения на съвременно теоретично и методично ниво;
  • Подготовка на висококвалифицирани научнопреподавателски кадри, за провеждането на обучението във висшите и специализирани средни учебни заведения.
  • Създаване на нови научни продукти, чрез използване на съвременни методики и аналитични техники в областта на безопасността на труда;
  • Поддържане на информираност за най-новите световни постижения в науката и техниката в областта на безопасността;
  • Подпомагане развитието на научноизследователската дейност към други сфери на минните науки и по-специално към минната аерология;
  • Създаване на условия и стимулиране на научното израстване на младите кадри и осигуряване на приемственост в катедрените колективи