ПРИЕМ

Системи и устройства за опазване на околната среда

МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ”
гр. СОФИЯ
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 4.4.
„НАУКИ ЗА ЗЕМЯТА“

ДОКТОРСКА ПРОГРАМА
„СИСТЕМИ И УСТРОЙСТВА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА“

АНОТАЦИЯ

Обучението на докторската програма по “Системи и устройства за опазване на околната среда” в МГУ „Св.Иван Рилски”, подготвя за бъдеща кариера специалисти, готови да посрещнат съвременните екологични предизвикателства на индустрията и обществото.

Освен солидните академични познания, обучението по програмата позволява да се развият разнообразни практически умения свързани с приложни задачи за опазване на околната среда. Докторантите избрали тази специалност ще се надградят своите познания в екологичното въздействие на енергийния и минерално-суровинен отрасъл върху околната среда, както и на прилагането на ефикасни екологосъобразни технологични решения, адаптирани към местните условия, за устойчивото развитие на индустрията и икономическия растеж.

Основен акцент в програмата са различни типове системи и устройства прилагани при различни процеси за подобряване качествата на околната среда по ключови компоненти за околната среда, в условията на реален производствен процес.

Завършилите тази докторска програма могат да намерят реализация като високо-квалифицирани експерти-еколози в различни отрасли на промишлеността, науката и държавните институции, както на страните-членки на Европейския съюз, така и в международен мащаб. Обучението на докторската програма по “Системи и устройства за опазване на околната среда” е в редовна, задочна и свободна форма на обучение.