ПРИЕМ

Светлинна техника и източници на светлина

МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ”
гр. СОФИЯ
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 5.2.
„ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, ЕЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИКА“

ДОКТОРСКА ПРОГРАМА
„СВЕТЛИННА ТЕХНИКА И ИЗТОЧНИЦИ НА СВЕТЛИНА“

АНОТАЦИЯ

МГУ “Св. Иван Рилски” – София провежда обучение на докторанти в съответствие със съвременните тенденции за развитие на науката по научната специалност шифър 02.04.07 “Светлинна техника и източници на светлина”

Обучението в образователната и научна степен “доктор” по научната специалност 02.04.7 “Светлинна техника и източници на светлина”, в катедра “Електроснабдяване и електрообзавеждане” при МГУ “Св.Иван Рилски” се провежда след завършена магистратура и провеждане на конкурс.

Обучението на докторанти по НС 02.04.07 има за цел:
1. Да подготви висококвалифицирани научноизследователски кадри в областта на светлинна техника и източници на светлина, във всички отрасли.
2. Да създаде нови научни продукти, които позволяват решаване на задачи за подобряване на ефективността, техническите и екологични параметри на осветителните уредби.
3. Да информира за най-новите световни постижения в науката и техниката в обучаваната област.
4. Развитие на методите и техническите средства за измерване и контрол, свързани с управление на осветлението.
5. По-нататъшно развитие на теорията за ергономия на осветлението и приложение на резултатите в различни отрасли на промишлеността и административно-битови сгради чрез експериментални изследвания на физиологията на зрението и зрителното възпитание.
6. Изследване и решаване на задачи по създаване на нови методи за изчисления в областта на осветителните уредби и светлинните източници, както прилагане на съвременни математически методи за тяхното решаване и практическата им реализация чрез създаване на съвременен софтуер и съответна апаратура.
7. Да подпомага развитието на научноизследователската дейност и работа по експлоатацията на осветителните уредби в минните, стопанския, комунално-битовия сектор и транспорта (улично и тунелно осветление).
8. Създаване на условия и стимулиране на научно израстване на младите кадри и осигуряване на приемственост в катедрените колективи.
9. Създаване на предпоставки за бъдещо самостоятелно развитие и усъвършенстване.

При обучението се обръща повече внимание на възможността да се осигури пълноценната самостоятелна работа на докторантите, както и да се осигурят необходимите контакти с консултанти от научната и производствена сфера. Като допълнение се организират съвместни курсове за обучение на MATLAB, с помощта на водещи преподаватели.