ПРИЕМ

Обогатяване и рециклиране на суровини

Обогатяване и рециклиране на суровини

Университет Минно-геоложки университет «Св. Иван Рилски»
Факултет Миннотехнологичен
Катедра „Обогатяване и рециклиране на суровини“
Професионално направление 5.8. „Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми“
Форма на обучение Редовно, задочно и на самостоятелна подготовка
Срок на обучение 3 години за редовно и 4 години за задочно обучение. За самостоятелна докторантура – минимален срок на обучение 3 години.
Основната цел на докторската програма е да подготви креативни, висококвалифицирани учени, с експертен капацитет и лидерски качества в областта на преработката на руди на черни, цветни, редки и благородни метали, въглища, индустриални минерали, строителни и скално‐облицовъчни материали, управление, преработка и оползотворяване на твърди и течни индустриални и битови отпадъци.

Посредством задълбочена научноизследователска, теоретична и практическа подготовка и под ръководството на водещи учени – специалисти в научната област, да се осъществи устойчив процес на обучение, с цел придобиване на фундаментални познания и комплексни качества за висококомпетентно реализиране на научно-теоретична, научно-практическа и преподавателска дейност в областта на преработката на полезни изкопаеми и рециклирането на суровини.

Обучението се осъществява на два етапа: образователен и изследователски и е балансирано, с оглед специализирано надграждане на знания, провеждане на задълбочени научни изследвания и формирането на широк спектър от специализирани професионални умения и интердисциплинарни компетентности.

За докторанти могат да кандидатстват лица с придобита образователна и квалификационна степен „Магистър”.

Обучението се осъществява по индивидуален учебен план, чрез организиран учебен процес, с цел разширяване и надграждане на специализираните познанията по научна специалност „Обогатяване и рециклиране на суровини“, методическата и езикова подготовка, което обезпечава разработването на дисертационен труд на високо научно равнище.

Обучението включва научноизследователска дейност, посещение и участие в курсове и семинари, преподавателска дейност, участие в международни и национални научни форуми, полагане на изпити по дисциплини от индивидуалния учебен план и защита на докторска дисертация.