ПРИЕМ

Регионална геология

МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ”
гр. СОФИЯ
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 4.4.
„НАУКИ ЗА ЗЕМЯТА“

ДОКТОРСКА ПРОГРАМА
„РЕГИОНАЛНА ГЕОЛОГИЯ“

АНОТАЦИЯ

Регионалната геология е връзката между глобалната континентална геология и местната геология. Съвременната регионална геология се стреми да синтезира работата на ранните изследователи по целия път до съвременните изследвания на правителства, академични учени и университетски преподаватели, занимаващи се с проучване и експлоатация на руди, въглища, въглеводороди и водни ресурси. През последните години информацията, необходима за пълното оценяване на регионалната геология, включва голямо разнообразие от геохимични и геофизични наблюдения. От първостепенно значение са 2D и 3D сеизмичните проучвания, които осигуряват ключови идеи, които особено в коровите области допълват значително информацията, получена от геоложките карти на повърхността и сондажните данни.

Докторантската програма по научната специалност „Регионална геология” е мултидисциплинарна програма за следдипломно обучение на студенти, които се интересуват от земната кора, нейната динамика, явления и социални измерения.

Науките за Земята имат важна роля в решаването на глобалните проблеми и предизвикателства, като достатъчност на енергията и суровините, изменението на климата и химизацията на околната среда, което доведе до повишено търсене на геолози във всички сектори на национално и международно ниво.

България се намира на ръба на Евразия, който има значителни природни ресурси, но също така е силно уязвим за въздействията на изменението на климата. Освен това, има изключителен потенциал за откриване на много високотехнологични метали и критични минерали, които осигуряват отлични условия за геоложки изследвания и иновации. Дисциплините, представени в докторантската програма по научната специалност „Регионална геология”, също имат решаващ принос за разбирането, прогнозирането и превенцията на природни рискове, като земетресения, вулканични дейности и екстремни климатични събития.

Международните научни мрежи за сътрудничество, висококачествената инфраструктура, мултидисциплинарната и висококачествена надзорна практика на програмата ще подпомогнат следдипломното изследване и развитие на докторантите и ще развият тяхната компетентност за взискателни международни експертни позиции в областта на науките за Земята.