ПРИЕМ

Технология за пречистване на води

МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ”
гр. СОФИЯ
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 4.4.
„НАУКИ ЗА ЗЕМЯТА“

ДОКТОРСКА ПРОГРАМА
„ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВОДИ“

АНОТАЦИЯ

Докторската програма по „Технология за пречистване на води“ в МГУ „Св.Иван Рилски” има за цел да бъдат подготвени висококвалифицирани специалисти, които да проектират, организират и провеждат дейности свързани с управление качеството на водите в пречиствателните станции, управление на опазването на повърхностни и подземни води при различен вид и характер замърсителите.

Тя е предназначена за придобиване на по-задълбочени познания в различни области на приложната екология и опазването на околната среда като основно е акцентирано на проблемите свързани с опазване и третиране на водите. Тази доктоска програма има за цел също така да усъвършенства и обогати практическите умения на докторантите, посредством което се гарантира подготовката на висококвалифицирани кадри за работа в промишлеността и в научно-изследователската сфера.

Завършилите тази докторска програма могат да намерят реализация, като високо-квалифицирани експерти-еколози в различни отрасли на промишлеността, науката и държавните институции, както на страните-членки на Европейския съюз, така и в международен мащаб. Обучението на докторската програма по “ Технология за пречистване на води” е в редовна, задочна и свободна форма на обучение.