ПРИЕМ

Подземно строителство

МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ”
гр. СОФИЯ
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 5.7.
„АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ“

ДОКТОРСКА ПРОГРАМА
„ПОДЗЕМНО СТРОИТЕЛСТВО“

АНОТАЦИЯ

В докторската програма се подготвят висококвалифицирани специалисти в областта на подземното градско и минно строителство. В процеса на обучението се полагат наколко изпита по строителна статика, конструкции на подземни съоръжения, подземно строителство, подземно градско строителство или др.

Полага се и изпит по чужд език. Последствие се анализират и сравнят добрите световни практики в областа на подземното строителство. Разработват се теоретични и практически модели за оразмеряване и практическо приложение на подземни крепежни конструкции и подземни съоръжения.

Съставят се и анализират модели на взаимодействие между масив и конструкция. Основната тежест пада върху решаване на научни и научно-практически проблеми в областта на подземното градско, тунелното и метростроителство.

Предлагат се нововъведения, патентоват се или адаптират методики при строителството на автомобилни, железопътни, хидротехнически и комуникационни подземни съоръжения. Не на последно място се дефинират и решават научни задачи при проектиране и изграждане на минни изработки и камери, както и при поддържането на съществуващи подземни минни съоръжения.