ПРИЕМ

Петрология

МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ”
гр. СОФИЯ
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 4.4.
„НАУКИ ЗА ЗЕМЯТА“

ДОКТОРСКА ПРОГРАМА
„ПЕТРОЛОГИЯ“

АНОТАЦИЯ

Докторантурата е предназначена да подготви висококвалифицирани специалисти в областта на петрологията. Обхватът й включва широк аспект от научни направления – магмената петрология (магмени процеси и системи, магмени асоциации и серии, експериментална петрология, магмена еволюция), вулканология, метаморфна петрология и геоархеология.

Обучението в катедрата се осъществява с използване на съществуващата съвременна материална база, включваща съвременни специализирани лаборатории и прилагане на интердисциплинарен подход на провеждане на изследвания. Всичко това дава възможност за цялостно и комплексно изследване и оценяване на разглежданите петроложки проблеми и за значително разширяване и обогатяване на знанията и професионалният опит на докторантите.

Обучението по докторската програма „Петрология”, провеждано в катедра „Минералогия и петрография”, отговаря на мисията и стратегията на МГУ „Св.Иван Рилски” в областта на висшето образование.

По отношение на приложния аспект на докторантурата, освен изучаването на обекти от природни системи, свързани с рудните и нерудни минерализации могат да се отбележат и някои интердисциплинарни направления в изследването на техногенни суровини и артефакти.

Успешно завършилите докторанти са готови за реализация, както в академични учебни и научни институции, така и в предприятия и фирми, свързани с търсене, проучване, добив и преработване на минерални и енергийни суровини.