ПРИЕМ

Подземен добив на полезни изкопаеми

МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ”
гр. СОФИЯ
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 5.8.
„ПРОУЧВАНЕ, ДОБИВ И ОБРАБОТКА НА ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ“

ДОКТОРСКА ПРОГРАМА
„ПОДЗЕМЕН ДОБИВ НА ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ“

АНОТАЦИЯ

Докторската програма по „Подземен добив на полезни изкопаеми” включва обучение и изследователска работа за подземни обекти в областите:

  • математическо моделиране на производствени процеси в минно-добивната промишленост и съответстващия им софтуер;
  • създаване на 3D модели на минни обекти;
  • избор и разработване на иновативни системи на разработване;
  • геотехническо осигуряване на системите на разработване;
  • управление качеството на добиваните суровини;
  • разработване на сложно структурни находища на полезни изкопаеми по
  • геомеханични и геотермални условия.