ПРИЕМ

Палеонтология и стратиграфия

МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ”
гр. СОФИЯ
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 4.4.
„НАУКИ ЗА ЗЕМЯТА“

ДОКТОРСКА ПРОГРАМА
„ПАЛЕОНТОЛОГИЯ И СТРАТИГРАФИЯ“

АНОТАЦИЯ

Обхватът на докторантурата включва широк аспект от научни направления – палеонтология на безгръбначните животни, микропалеонтология, нанопалеонтология, литостратиграфия, биостратиграфия, секвентна стратиграфия, сеизмостратиграфия.

Обучението на докторантите се осъществява с използване на съществуващата съвременна материална база, включваща специализирани лаборатории и прилагане на интердисциплинарен подход при изследванията. Всичко това дава възможност за цялостно и комплексно изследване и оценяване на разглежданите палеонтоложки и стратиграфски проблеми и за значително разширяване и обогатяване на знанията и професионалният опит на докторантите.

В приложен аспект докторантурата е свързана и с някои интердисциплинарни изследвания на техногенни суровини и артефакти.

Успешно завършилите докторанти са позготвени за работа както в академични учебни и научни институции, така и в предприятия и фирми, свързани с търсене, проучване, добив и преработване на минерални и енергийни суровини.