ПРИЕМ

Открит и подводен добив на полезни изкопаеми

МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ”
гр. СОФИЯ
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 5.8.
„ПРОУЧВАНЕ, ДОБИВ И ОБРАБОТКА НА ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ“

ДОКТОРСКА ПРОГРАМА
„ОТКРИТ И ПОДВОДЕН ДОБИВ НА ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ“

АНОТАЦИЯ

Подготовката на докторанти е неразделна част от целия образователен и научно-образователен процес в катедра “Разработване на полезни изкопаеми”.

Основната цел при обучението на докторантите е повишаване квалификацията и изграждането им като научни работници, преподавателски кадри във висшите училища и висококвалифицирани специалисти в различните научноизследователски и приложни направления в откритото разработване на полезни изкопаеми и подводния добив.

Интелектуалните качества, доразвити в хода на обучението по докторската програма „Открит и подводен добив на полезни изкопаеми” са базирани на сравнително самостоятелния начин на работа, оценка и анализ на резултатите, получени от провежданите изследвания, свързани с моделиране и прогнозиране, както и разкриване на взаимовръзката между технологичните параметри, което ще позволи и адекватното обобщаване на получените резултати.

Ценните практически умения, придобити в хода на обучението са свързани с изучаване на конкретни условия на разработване на находища на полезни изкопаеми чрез наблюдения, прилагане на различни подходи за получаване на изходна информация чрез различни системи за управление (GPS и др.), в зависимост от технологията и комплексната механизация в изучавания обект (открит рудник или кариера). Усвояване на съвременни методи и софтуерни продукти за моделиране на технологичните процеси, оптимизиране на техни елементи и прогнозиране на основни параметри като производителност и др.

В обучаващото звено – катедра “Разработване на полезни изкопаеми” работят общо осем преподаватели, от които седем са на ОТД, а един преподавател е хоноруван. Катедрата е с над 50 годишни традиции в обучението на студентите в областта на открития добив на полезни изкопаеми. Тя е с доказан международен авторитет, като структура извършваща значими изследвания в области като проектиране на открити рудници, отводняване и устойчивост на откосите, моделиране на технологичните процеси, открит и подводен добив на нерудни полезни изкопаеми, руднични пътища, инвестиционен процес, рекултивация на земи, нарушени при открития добив, Техника и технология на взривните работи, технология на открития добив, управление на качеството на продукцията и други. В резултат на проведените системни научни изследвания от катедрата, произтичат и някои от най-значимите научно-приложни и приложни приноси, реализирани в практиката.

Катедра “Разработване на полезни изкопаеми” поддържа изключително богата специализирана изследователска, проектантска, софтуерно обезпечена база, подходяща за разработването и внедряването на различни технологични решения в областта на научните специалности на направлението „Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми”.

В рамките на катедрата са изградени и функционират самостоятелно два компютърни класа, две аудиторни зали, кабинети за индивидуална подготовка и консултации.