ПРИЕМ

Минна аерология

МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ”
гр. СОФИЯ
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 5.8.
„ПРОУЧВАНЕ, ДОБИВ И ОБРАБОТКА НА ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ“

ДОКТОРСКА ПРОГРАМА
„МИННА АЕРОЛОГИЯ“

АНОТАЦИЯ

Целта на обучението в ОКС Доктор по научна специалност Минна аерология е да повиши квалификацията на инженерни кадри с магистърска степен и ги изгради като научни работници, преподаватели във ВУЗ, както и като висококвалифицирани специалисти от научни и научно-приложни направления в области, в които се изискват познания за принципите на движение и разпространение на въздушни течения и носените от тях примеси.

Постигане на тази цел се осъществява чрез:

  • Преподаване, в съответствие със закона за висшето образование на специално подбрани курсове за обучение на докторанти. Курсове с определена насоченост, целящи получаване на знания и умения на докторантите да поставят и решават научни задачи, съгласно индивидуалния план;
  • Осигуряване на лабораторна база и информационно осигуряване за провеждане на научни изследвания в обучаваната област, а именно: съвременна апаратура за измерване на газовия състав на въздушната среда; непрекъснат мониторинг на атмосферната среда; анализ на съвременни средства за проветряване включително и с използване енергията на вятъра;
  • Въвеждане на .методите на математическото моделиране към по-точно описание и изследване на процесите на разпространение в различни конфигурации – тръбопровод, струйни течения, свободни и полуограничени течения, течения през пореста среда (иззети пространства в подземни рудници, насипища и отпадъкохранилища)
  • Осигуряване на възможности за работа със специализиран вентилационен софтуер, прилаган във водещи световни центрове и университети.

Мотивите за подготовка на кадри с квалификационна степен “доктор” и основните очаквани резултати от обучаването на докторанти са:

  • Подготовка на висококвалифицирани научноизследователски кадри, способни самостоятелно да провеждат научни и научно-приложни изследвания, както и внедрителска дейност на съвременно теоретично и методично ниво;
  • Създаване на нови научни продукти, чрез използване на съвременни методики и аналитични техники в областта на минната вентилация;
  • Поддържане на информираност за най-новите световни постижения в науката и техниката в обучаваната област;
  • Подпомагане развитието на научноизследователската дейност към други сфери на минните науки и по-специално към техническата безопасност.