ПРИЕМ

Минералогия и кристалография

МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ”
гр. СОФИЯ
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 4.4.
„НАУКИ ЗА ЗЕМЯТА“

ДОКТОРСКА ПРОГРАМА
„МИНЕРАЛОГИЯ И КРИСТАЛОГРАФИЯ“

АНОТАЦИЯ

Обхватът на докторантурата по Минералогия и кристалография включва широк аспект от научни направления в посочените две сродни фундаментални геонауки, както с теоретичен, така и с практичен характер.

В теоретичен план се прилагат изследвания върху морфологията (симетрията; кристалографията) на минералните индивиди и агрегати, структурните им характеристики, химичния състав и форми на изоморфизъм, разнообразните физични свойства, парагенетичен анализ и физикохимични условия при различните минералообразуващи процеси.

По отношение на вида минерали, тук могат да се включват минерални видове от всички известни класове минерали, както и съответни техногенни продукти на минерална основа.

По отношение на приложния аспект на докторантурата, освен изучаването на обекти от природни системи, тук могат да се отбележат цяла група от интердисциплинарни направления като: гемология (науката за скъпоценните и декоративни природни и сродни материали); техническа и експериментална минералогия (синтез и анализ на материали); екологическа минералогия (екоминералогия, медицинска минералогия); археологическа минералогия (археоминералогия, геоархеология); етноложка минералогия (етноминералогия); биологична минералогия (биоминералогия); техногенна минералогия; метеоритика и др.

Особено внимание се обръща на известните и по-нови аналитични, структурни и спектроскопски методи за диагностика и определяне на различни природни минерални обекти и суровини или техните изкуствени аналози и модификации.

Включени са програмни продукти при определени методи. Тези знания и умения биха дали възможност на бъдещия докторант да има отношение и готовност за работа както в академични учебни и научни институции, така и в предприятия и фирми, свързани с търсенето, проучването, усвояването, анализа, преработването, обработването, получането и оценката на различни природни и синтетични материали.