ПРИЕМ

Механизация на мините

МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ”
гр. СОФИЯ
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 5.8.
„ПРОУЧВАНЕ, ДОБИВ И ОБРАБОТКА НА ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ“

ДОКТОРСКА ПРОГРАМА
„МЕХАНИЗАЦИЯ НА МИНИТЕ“

АНОТАЦИЯ

Приемът и обучението на докторанти, както и защитата на дисертационни трудове по докторска програма „Механизация на мините” към катедра „Механизация на мините” на Минно-електромеханичен факултет към МГУ „Св. Иван Рилски”, се осъществява при стриктно спазване на правната рамка, регламентирана в действащите нормативни актове (ЗВО, ЗРАСРБ и ППЗРАСРБ), както и в правилника за обучение на докторанти.

Подготовката на докторанти в катедра „Механизация на мините” е подчинена на мисията и целите на Университета за създаване и развитие на интелектуалния потенциал на България, предназначен да осигури суровинната и енергийна независимост на страната, да дава инженерна квалификация за производствените системи при проучване, добив, преработка, транспорт, съхранение и използване на полезни изкопаеми; да прилага значими научни изследвания в областта на минната промишленост.

Обучението на докторанти се осъществява от хабилитиран преподавател с необходимия профил и доказана квалификация в областта на докторската програма „Механизация на мините”, ПН 5.8.

Постига се основната цел повишаване на квалификацията и изграждане на докторантите като научни работници, преподавателски кадри във висшите училища и висококвалифицирани специалисти в различните научноизследователски и приложни аспекти на професионалното направление.

Осигурено е провеждането на експерименти, практики, творчески командировки и др. дейности, необходими за подготовката на дисертационните трудове. Изгражда се и се прилага политика за осъществяване на взаимовръзка между научните изследвания и обучението по докторската програма в рамките на националния и институционалния контекст.

Документацията на докторската програма предписва интелектуалните качества и практическите умения, които се придобиват в хода на обучение по докторската програма, и се изразява основно в Индивидуалните учебни планове на докторантите и отчетите по тях.

Висококвалифицираните специалисти ОНС „Доктор” по „Механизация на мините” имат много широки възможности за реализация в следните направления:

  • отговорна проучвателна, конструкторска и проектантска дейност в областта на минното машиностроене;
  • производствена, технологична и експлоатационна дейности в миннодобивния и преработвателен отрасли;
  • учебно-преподавателска и научноизследователска дейности, свързани със съществуваща или създаването на нова минна техника;
  • управленческа дейност в машиностроителните и минни предприятия;
  • специалисти и консултанти в софтуерни фирми за специализирани продукти;
  • експерти в държавната администрация.

В резултат на дългогодишно успешно обучение към 2020 година към катедрата има защитили ОНС „Доктор“ по „Механизация на мините“ 56 преподаватели и експерти, а „Доктор на науките“ – 5 изтъкнати професори.