ПРИЕМ

Компютърни технологии в инженерната дейност

МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ”
гр. СОФИЯ
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 5.13.
„ОБЩО ИНЖЕНЕРСТВО“

ДОКТОРСКА ПРОГРАМА
„КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ В ИНЖЕНЕРНАТА ДЕЙНОСТ“

АНОТАЦИЯ

Докторската програма „Компютърни технологии в инженерната дейност” включва обучение и изследователска работа както при традиционно използване на компютърните технологии, така и за обекти от минната, суровинна и енергийна индустрии в следните направления:

  • създаване и реализация на специфични за инженерната област;
  • компютърни приложения и информационни системи;
  • разработване на методологии и технологии за електронни обучителни системи;
  • дълбочинен анализ на данни;
  • управление на сървърни системи и защита и сигурност на информацията;
  • мобилни комуникации и приложения;
  • компютърно моделиране и симулиране на производствени процеси в
  • минната, суровинната и енергийната промишленост и съответстващия им софтуер;
  • създаване на 3D модели на специфични инженерни обекти.