ПРИЕМ

Инженерна геология

МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ”
гр. СОФИЯ
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 4.4.
„НАУКИ ЗА ЗЕМЯТА“

ДОКТОРСКА ПРОГРАМА
„ИНЖЕНЕРНА ГЕОЛОГИЯ“

АНОТАЦИЯ

Докторската програма по научна специалност „Инженерна геология“ към катедра „Хидрогеология и инженерна геология“ има за цел да подготви висококвалифицирани специалисти в областта на изучаването на инженерногеоложките условия, опасните геоложки процеси, опазването и рационалното използване на геоложката среда при строителството и минно-добивната дейност.

Научните направления и свързаните с тях приложно-практически изследвания са свързани с оценка на якостно-деформационните свойства на скални и почвени масиви, характеризиране на опасните геоложки процеси като свлачища, срутища, втечняване на почви, пригодност на земната основа за фундиране на сгради и съоръжения, общи и специлизирани регионални оценки на инженерногеоложките условия, на геоложката опасност и риск, инженерногеоложките условията за развитие на минно-добивните и др. техногенни дейности, тяхното въздействие върху геоложката среда, нейното опазване и възстановяване, използване на компютърни технологии за тяхното оценяване и др.

В курса на обучение докторантите изучават и полагат изпити по един чужд език, общи и тясно свързани с темата на дисертацията специализирани учебни дисциплини по инженерна геология, в зависимост от базовата подготовка на докторанта и разработваната от него тема.

Професионалната реализация на завършилите докторската програма по научна специалност „Инженерна геология“ е свързана с инженерногеоложките и геотехнически проучвания и проектиране за строителство на сгради и съоръжения, устойчивост и укрепване на свлачища и откоси, инфраструктурни обекти, като пътно и жп строителство, магистрални нефто- и газопроводи, пристанищно строителство, хидротехническо строителство, подземни съоръжения, открит и подземен добив на полезни изкопаеми.

Те могат да заемат ръководни и експертни позиции в български и чуждестранни проектантски и инженерингови фирми, научноизследователски институти, обществени организации и държавни структури. Придобитата научна и образователна степен им дава право да бъдат ръководители и/или ключови експерти в национални или международни научни проекти, както и да заемат академични длъжности системата на висшето образование.