ПРИЕМ

Електроснабдяване и електрообзавеждане (по отрасли)

МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ”
гр. СОФИЯ
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 5.2.
„ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, ЕЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИКА“

ДОКТОРСКА ПРОГРАМА
„ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ И ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ (ПО ОТРАСЛИ)“

АНОТАЦИЯ

МГУ “Св. Иван Рилски” – София провежда обучение на докторанти в съответствие със съвременните тенденции за развитие на науката по научната специалност „Електроснабдяване и електрообзавеждане” с шифър 02.04.15.

Подготовката на докторанти е неразделна част от целия образователен и научно-образователен процес в катедра “Електроснабдяване и електрообзавеждане”.

За обучение по научната специалност са формирани ясни цели:
1. Подготовка на висококвалифицирани научноизследователски кадри, способни да решават поставени от науката и практиката задачи в областта на електроснабдяването на технологични процеси, които протичат във взривоопасна и пожароопасна среда в областта на минната, нефтената, газовата, химическата промишленост и други специфични условия.
2. Създаване на нови научни продукти, насочени към подобряване на ефективността, техническите и екологични параметри, както и разхода на енергия на стари или нови машини, чрез използване на съвременните технологии в областта на инженерните науки.
3. Своевременно информиране относно най-новите световни постижения в областта на науката и техниката.
4. Да провежда изследвания за използване на електроенергията в различни отрасли на промишлеността и комунално-битовия сектор.
5. Широко внедряване на нови технологии, свързани с възобновяеми източници на енергия.
6. Изследване за повишаване електроенергийната ефективност на технологични процеси, машини, агрегати и комплекси.
7. Повишаване на надеждността на управление на електроснабдителните системи, намаляване на преносни загуби на енергия и подържане на качество на електрическата енергия при потребителите.
8. Развитие на научноизследователската дейност в областта на електроснабдяването и електрообзавеждането.

Основна задача на катедра “Електрификация на минното производство” е създаване на условия и стимулиране на научното израстване на младите кадри и осигуряване на приемственост в катедрените колективи. Една част от докторския и хабилитирания състав на катедрата са преподаватели, които са защитили докторски дисертации, а други работят в сродни катедри като хабилитирани преподаватели. Друга част от възпитаниците на катедра “Електрификация на минното производство”, със защитени докторантури, работят и заемат отговорни постове в различни фирми и учебни заведения в страната и чужбина.

В условията на конкурентна и бързо променяща се среда новаторските практики и нововъведения са от съществено значение за обезпечаване на конкурентност на докторската програма. Политика на катедрата е да включва докторанти в преподаване на актуализирани и нови учебни дисциплини, да им помага при осъществяването на нови контакти с наши и чужди изследователи и най-вече да ги включва в проекти за участие и изпълнение на интердисциплинарни изследвания.