ПРИЕМ

Екология и опазване на екосистемите

МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ”
гр. СОФИЯ
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 4.4.
„НАУКИ ЗА ЗЕМЯТА“

ДОКТОРСКА ПРОГРАМА
„ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ЕКОСИТЕМИТЕ“

АНОТАЦИЯ

Обучението по докторската програма „Екология и опазване на екоситемите” в МГУ „Св.Иван Рилски” се базира на съществуващите дългогодишни традиции в провеждането на научно – приложни изследвания не само за характеризиране и оценка на отрицателния ефект от антропогенната дейност върху компонентите на околната среда, но и в изследвания и въвеждане в практиката на иновативни нискоемисионни методи при добива на цветни и благородни метали от минерални суровини, методи за пречистване на води и почви, замърсени с неорганични и органични замърсители, както и тестирането на тези методив пилотни мащаби.

Главната цел на обучението на докторанти по настоящата програма е провеждането на фундаментални и научно приложни изследвания с оглед разкриване на процесите, протичащи в екосистемите, засегнати от дейността на човека, тяхната посока и скорост, както и влиянието на някои фактори на средата върху тези процеси, като това да направи възможно прилагането на методи за възстановяване на екосистемите.

Главните резултати от обучението, проведено в рамките на докторската програма „Екология и опазване на екоситемите” в МГУ разкрива следните типове взаимовръзки, като те се публикуват в специализирани научни списания:

  • Взаимовръзка между големината на критичното натоварване на екосистемата със специфичен вид замърсител (тежък метал, токсичен/ радиоактивен елемент, органично
    съединение и т.н.) и количествените и качествените изменения, които настъпват в техния биотоп и биоценоза ;
  • Взаимовръзка върху протичащите биогеохимични процеси в засегнатата екосистема, които пряко определят степента на експозиция на организмите към съответния
    замърсител и големината на сформираната доза, както и степента на биоакумулация на замърсителя в организмите от съответната популация;
  • Взаимовръзка между някои факторите на средата, скоростта на биогеохимичните процеси в екосистемата и техният ефект върху фракционният състав и мобилност на съответния замърсител в биотопа, което пряко определя специфичната му биоусвоимост и големината на сформираната доза;
  • Взаимовръзка между въведени иновативни нискоемисионни методи при преработката на минерални суровини, пречистване на замърсени води, пречистване на замърсени почви, възстановяване/ рекултивация на нарушени терени и процесите на разпространение на замърсителите в околната среда, критичното натоварване на екосистемите, експозицията на организмите и големина на сформираната доза;
  • Изследвания върху протичащите процеси в биотопа и биоценозата на замърсени екосистеми, вследствие прилагането на оздравителни мерки за тяхното пречистване и възстановяване на тяхната продуктивност.