ПРИЕМ

Геотектоника

МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ”
гр. СОФИЯ
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 4.4.
„НАУКИ ЗА ЗЕМЯТА“

ДОКТОРСКА ПРОГРАМА
„ГЕОТЕКТОНИКА“

АНОТАЦИЯ

Геологията е съвкупност от три вида науки – науки за геоложкото време (палеонтология, стратиграфия и др.), за геоложкото вещество (минералогия, петрография, геохимия и др.) и за геоложкото пространство. Тектониката, в дребен мащаб и различните подразделения на структурната геология в по–едър мащаб – микроструктурен анализ, геометричен анализ, деформационен анализ, анализ на напреженията и др. изучават геоложката пространство.

Тектониката изследва процесите, който контролират структурата и свойствата на земната кора и нейната еволюция във времето. По-специално тя описва процесите на планинообразуване, нарастването и поведението на старите континентални ядра, известни като кратони, и начините, по които относително твърдите плочи, които съставляват външната обвивка на Земята, си взаимодействат. Тектониката също така осигурява рамка за разбиране на земетресението и вулканичните пояси, които пряко засягат голяма част от световното население. Тектоническите изследвания са важни като рамка за изследванията на геолозите, търсещи изкопаеми горива и рудни находища на метални и неметални ресурси.

Тя е важен методически източник за провеждането на инженерно – геоложките изследвания в полза на строителство и екологичното инженерство и др. Разбирането на тектонските принципи е от съществено значение за геоморфолозите, за да обяснят моделите на ерозия и почвообразуване и други характеристики на земната повърхност.

Тектониката се подразделя в зависимост от процесите, които изучава на: Контракционна тектоника; Екстензионна тектоника; Отседна (strike slip, wrench) тектоника; тектоника на плочите; тектоника на солните куполи, неотектоника; тектонофизика; сеизмотектоника; планетарно тектоника и т.н.

Тъй като предмета на изучаване на тектониката частично се припокрива с този на структурната геология, в редица случаи двете науки се поставят под един знаменател и се разглеждат като синонимни. Именно такова е историческото развитие на този тип геоложки изследвания в България. Следва да се спомене обаче, че структурната геология се занимава предимно с изучаването на деформация в по-едър мащаб, от субмикроскопски до регионален, докато тектониката се занимава с деформация в глобален мащаб, например на ниво цял регион или континент.

Докторската програма по “Геотектоника” е разработена в съответствие със съвременните постижения на науката, като очакваните резултати са свързани, както с решаване на конкретни задачи и проекти в областта на търсенето и проучването на полезни изкопаеми и минимизирането на геоложкия риск, също и с решаването на разнообразни, фундаментални научни проблеми от областта на сеизмиката, палеоклиматологията, тектониката на плочите, екологията и опазване
околната среда.