ПРИЕМ

Обща, висша и приложна геодезия

МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ”
гр. СОФИЯ
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 5.7.
„АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ“

ДОКТОРСКА ПРОГРАМА
„ОБЩА, ВИСША И ПРИЛОЖНА ГЕОДЕЗИЯ“

АНОТАЦИЯ

Подготовката на докторанти е неразделна част от целия образователен и научно-образователен процес в катедра „Маркшайдерство и геодезия“.

Основната цел при обучението на докторантите е повишаване квалификацията и изграждането им като научни работници, преподавателски кадри във висшите училища и висококвалифицирани специалисти в различните научноизследователски и приложни направления в приложната и във висшата геодезия.

Усъвършенстването на интелектуалните качества в хода на обучението по докторската програма „Обща, висша и приложна геодезия” се базира преди всичко на самостоятелната теоретична работа, анализа и оценката на данни от моделни и реални експерименти, обобщението и синтеза на получените резултати, прогнозирането и доказването на нови зависимости, закономерности и явления, свързани с предметната област и обекта на изследване.

Практическите умения, придобивани в хода на обучението са свързани с приложението на съвременни геодезически и геоинформационни технологии за създаване, поддържане и усъвършенстване на изходна и работна геодезическа основа, усъвършенстване на маркшайдерско-геодезическото осигуряване на дейностите в открития и подземния добив на природни богатства, строителството на сгради и съоръжения, в т.ч. под земята, устройственото планиране и други дейности, във връзка с приложението на Закона за геодезията и Закона за устройство на териториите.

В обучаващото звено – катедра „Маркшайдерство и геодезия” работят общо единайсет преподаватели, от които десет са на ОТД, един – на половин щат, а хонорувани преподаватели се привличат във връзка с големия хорариум, произтичащ от изискванията към подготовката на магистри по държавно регулираната специалност „Инженер в геодезията, картографията и кадастъра“. Катедрата е с над 60-годишни традиции в обучението на студенти в областта на маркшайдерството и геодезията. Тя е с доказан авторитет в осъществяването на отговорни изследвания в сложни руднични условия, в развитието на съвременни геодезически и маркшайдерски технологии, и приложението им в дейността на специалистите в едноименните
области.

Катедра „Маркшайдерство и геодезия” полага усилия за поддържане на съвременна учебно-материална база, подходяща за изследователска и внедрителска работа по научната специалност „Обща, висша и приложна геодезия”.

В рамките на катедрата са изградени и функционират компютърна зала, специализиран кабинет по фотограметрия и дистанционни изследвания, три аудиторни зали, кабинети за индивидуална подготовка и консултации.