ПРИЕМ

Скален венец Скакля

Скален венец Скакля
с. Заселе, община Своге, Софийска област

Скалният венец „Скакля” при с. Заселе е част от разкритията на триаските варовици и доломити, оформящи Лакатнишките скали в Искърския пролом. Той е оформен по западния склон на долината на р. Искър, непосредствено източно от с. Заселе (43.03674, 23.33048). Скалният венец представлява шеметна карстова пропаст, в която е оформен водопадът Скакля. Районът е част от защитената през 2008 г. зона Понор, разположена между сръбската граница и р. Искър, която е част от екологичната мрежа НАТУРА 2000. През 2007 г. по най-атрактивната част от стената по инициатива на община Своге е разработена туристическа екопътека, наречена „Вазова екопътека” (1), за която има указателни табели на шосето София-Мездра при с. Церово и гара Бов (2). Основата на скалния венец е на надморска височина 750 m, а горният му ръб на билото при с. Заселе е на 900 m (3). Като геоложки феномен се описва за пръв път в рамките на настоящия проект.

Районът на геоложкия феномен попада в пределите на Западнобалканската структурна зона и е изграден от триаски и юрски скали.

В основата на разреза се разкриват варовиците на Бабинската свита, които образуват полегатата част от склона под вертикалния скален венец (4). Бабинска свита (Аниз) е част от Искърската карбонатна група. Тя е изградена от разнообразни средно- до тъмносиви, предимно тънкопластови варовици, често с неправилни повърхнини и глинести варовици с ядчеста текстура. Дебелината й е около 100 m и се разкрива от началото на екопътеката в края на с. Бов до основата на скалния венец, образуван от доломитите на Милановската свита. В долната част преобладават органогенни, нодуларни варовици, с останки от теребратули и бивалвии. В горната й част, обособена като Згориградски член, варовиците са еднообразни, предимно дребно до микрозърнести, тъмносиви с неравни пластови повърхнини и малко кремъчни конкреции.

Милановската свита (Ладин) също е част от Искърската карбонатна група. Тя е изградена от масивни, дебелослойни, едрозърнести, сиви, неяснослоести доломити. Свитата преставлява карбонатна постройка, образувана в сублиторалната зона. Доломитизацията вероятно е настъпила по време на диагенезата. Дебелината й е около 100 m. В релефа се откроява с вертикалните скални откоси (5), които образува навсякъде в разкритията си по западния склон на Искърския пролом. В района изгражда скалния венец Скакля. Лежи съгласно над скалите на Бабинската свита, като границата личи ясно в релефа между вертикалната стена на скалния венец и полегатия склон под него. Горната граница на Милановската свита представлява ерозионна повърхност, върху която лежат направо долноюрски кварцитизирани пясъчници, принадлежащи на Костинската свита. Тук денудацията е разрушила скалите на Русиновделската свита и Мизийската група (Комщицката свита), разкриващи се широко в района на Лакатник.

Костинската свита е изградена от кварцитизирани пясъчници, образувани в плиткоморска обстановка. По-ограничено присъстват гравелити и рядко дребнокъсови конгломерати. Тя е с дебелина до 9 m и се разкрива по затревената част на билото, където държи ръба на скалния венец Скакля при с. Заселе (6).

Геоложкият феномен „Скакля” включва забележителния скален венец, образуван от доломитите на Милановската свита и водопада на река Скакля. Реката извира от местността „Варо” в източната част на планината Понор, която е защитена в рамките на националната и общоевропейска екологична мрежа НАТУРА 2000. През лятото в горното си течение реката пресъхва (7), поради което водопадът „Скакля” е непостоянно течащ водопад. Той е с обща височина 120 m, което го прави един от най-високите водопади в България (8). Състои се от три каскадно разположени скока, най-високият от които е 85 m. Стъпалата са предопределени от вертикалните пукнатини, по които се отцепват доломитните блокове (9). Същото име носи и най-високият непостоянно-течащ водопад в България и на Балканите (141 m) при гр. Враца.

Вазовата пътека е създадена през седемдесетте години на 20-ти век. Тя свързва село Заселе със западната махала на с. Бов. Подходът откъм с. Заселе е по шосето за Зимевица, на 8 km след разклона при с. Церово, където има указателна табела. Другият подход откъм Гара Бов, за който също има указателна табела на шосето София-Мездра, се намира на 1,4 km по шосето успоредно на долината на р. Скакля. Според някои източници тук Вазов е написал едни от най-прекрасните си произведения, сред които и покъртителния разказ „Дядо Йоцо гледа”. През 2007 г. пътеката е благоустроена под името „Вазова екопътека” по идея на кмета на община Своге и предлага удобства на непрекъснатия поток от посетители при изкачването на най-стръмния участък (10).

Автори: Димитър Синьовски, Димка Синьовска

Галерия

Местоположение