Куклите

Куклите
с. Реселец, Плевенска област

Геоложкият феномен „Куклите” при с. Реселец представлява група от скални кукли сред мастрихтски варовици, образувани в края на Кредния период преди 66-72 млн. г. Реселешките кукли (1) са разположени на 330 m надморска височина по стръмния десен бряг на р. Искър, ЮИ от с. Реселец, Плевенска област (43.23129, 24.07068). Защитени са като природна забележителност през 1972 г.

Геотопът се намира в североизточната част на Западния Предбалкан, южно от гр. Червен бряг. Скалните пирамиди са развити сред варовици с кремъчни конкреции на Мездренската свита и биокластични варовици на Кайлъшката свита.

Варовиците с кремък са светлокремави, плътни, здрави, криптокристалинни, тънкопластови с неравен лом. Кремъчните конкреции са черни до светлосиви. Дебелината им достига до 100 m. Горната граница представлява бърз литоложки преход към биокластичните варовици на Кайлъшката свита, които заемат горната част на разреза в рамките на геотопа. Те са кремави до бели дебелопластови, масивни и здрави. В състава им участва черупчест детритус и добре запазени бриозои, бивалвии, брахиоподи, гастроподи, морски таралежи и рядко амонити. Дебелината им е до 50 m.

Реселешките кукли са една от многобройните геоморфоложки форми сред мастрихтските варовици, които оформят впечатляващи скални венци в тази част на Предбалкана. Те наподобяват известния геоложки феномен Чудните скали в Източния Предбалкан, с който имат еднакъв генезис, но скалите са малко по-стари. Подобни форми се образуват най-често в ядчести варовици или варовици с кремъчни конкреции.

Образуването на скалните пирамиди е резултат от ерозионната дейност на атмосферните води и специфичната напуканост на мастрихтските варовици. Вследствие на това по източния склон на р. Искър, непосредствено над левия завой на реката в местността “Улея”, е образуван висок скален венец (2), който се вижда от минаващата по него жп линия София-Варна. По ръба на скалния венец над 20 скални кукли се извисяват на 200 m над нивото на реката и на 20-30 m над зеления горски масив. Липсата на растителност в рамките на част от скалния венец благоприятства тяхното развитие, но тя вече е достигнала основата им. Благодарение на красивата комбинация с красивия природен ландшафт, Реселешките кукли са един от най-красивите варовикови образувания в района.

Освен тях около с. Реселец има още 3 геотопа, включени в Регистъра и кадастъра на геоложките феномени в България: Скалните кукли, Купените и Калето. Водопадът Скока и лесопарк Калето по долината на р. Ръчене допълват чудесния природен ландшафт, към който в по-широк план могат да се добавят и скалния мост Проходна, срутището Струпаница, Провъртеника, известните пещери от Карлуковския карст в землището на село Карлуково; Камарата и чудесните скални кукли по долината на р Ръчене.

Независимо от относително слабата си туристическа популярност, защитените геотопи около с. Реселец са описвани в популярни и справочни издания, като сп. Природа и знание, Енциклопедия България, пътеводители и др. Благоприятното им разположение в непосредствена близост до селото и други красиви места и наличната леглова база, прави целия район по долното течение на р. Ръчене особено подходящ за отдих и туризъм.

С оглед на възможността тези обекти да бъдат обединени в геопарк, трябва да се предприемат мероприятия за популяризиране, маркировка и поставяне на информационни табели за статута, местоположението и генезиса им.

Автор: Христо Василев

Галерия

Местоположение