ПРИЕМ

Завършвайки специалност „Хидрогеология и инженерна геология“ Вие сте дипломиран инженер, който може да:

☑ Ръководи инженерно-геоложки и хидрогеоложки дружества;
☑ Управлява проекти за инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания за промишлено, транспортно, гражданско, енергийно и хидротехническо строителство, укрепване на свлачища, срутища, откоси на изкопи, рудници и кариери, брегозащита;
☑ Реализира знанията си на ръководна длъжност във фирми и организации, както и в отдели на държавната администрация във връзка с опазване на подземните води, извършване на екологични оценки за замърсяване на водоносните хоризонти и др.

Професионално направление 5.7 Архитектура, строителство и геодезия
Специалност Хидрогеология и инженерна геология
ОКС Бакалавър
Професионална квалификация Инженер по хидрогеология и инженерна геология
Форма на обучение Редовна
Срок на обучение Четири години