ПРИЕМ

Завършвайки специалност „Разработване на полезни изкопаеми“ Вие сте дипломиран минен инженер, който може да:
☑ Ръководи дружества, свързани с минерално-суровинната индустрия в България и чужбина;
☑ Управлява минни обекти в България и чужбина;
☑ Проектира, организира и изгражда минни обекти в България и чужбина;
☑ Управлява и контролира процеса на добив и първоначалната преработка във всички рудници и кариери;
☑ Проектира и управлява взривни работи в мините, пътното и водното строителство, както и енергетиката;
☑ Проектира и изгражда вентилационни и климатични системи за мини, промишленост, подземни складове и заслони;
☑ Оценява, препоръчва и осигурява условия за ефективен, безопасен и екологичен добив на полезни изкопаеми и съхранение на индустриални и битови отпадъци;
☑ Реализира знанията си в държавни институции и отдели на държавната администрация.

Професионално направление Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми
Специалност Разработване на полезни изкопаеми
ОКС Бакалавър
Професионална квалификация Минен инженер
Форма на обучение Редовна, задочна
Срок на обучение Четири години