ПРИЕМ

Завършвайки специалност „Приложна геофизика“ Вие сте дипломиран инженер геофизик, който може да:

☑ Управлява дружества, свързани с осъществяване на геофизични изследвания;
☑ Извършва и ръководи проучвания на нефтени и газови находища, метални и неметални полезни изкопаеми, питейни и минерални води;
☑ Геофизични изследвания за целите на инженерната геология, хидрогеологията, строителството, екологията, археологията и др.

Професионално направление 4.4 Науки за земята
Специалност Приложна геофизика
ОКС Бакалавър
Професионална квалификация Инженер геофизик
Форма на обучение Редовна, задочна
Срок на обучение Четири години