ПРИЕМ

Завършвайки специалност „Подземно строителство“ Вие сте дипломиран инженер, който може да:

☑ Проектира и ръководи изграждането и поддръжката на подземни рудници, тунели, хидро и енерго съоръжения в България и чужбина;
☑ Ръководи минно‐строителни и миннодобивни предприятия, дружества и фирми, извършващи подземно градско, транспортно и хидроенергийно строителство, строителство на метрополитени, строителство на подземни градски комуникационни съоръжения и други видове подземно и надземно строителство.

Професионално направление 5.7 Архитектура, строителство и геодезия
Специалност Подземно строителство
ОКС Бакалавър
Професионална квалификация Инженер по подземно строителство
Форма на обучение Редовна, задочна
Срок на обучение Четири години