ПРИЕМ

Завършвайки специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане“ Вие сте дипломиран електроинженер, който може да:

☑ Извършва проектиране на системи за електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлени и инфраструктурни обекти, рискови обекти в минната, нефтената и газовата промишленост;
☑ Изследва енергийната ефективност на промишлени обекти, на отделни технологични процеси, машини и агрегати;
☑ Проектира електрически централи с възобновяеми източници на енергия;
☑ Изследва качеството на електрическата енергия и електромагнитна съвместимост.

Професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Специалност Електроенергетика и електрообзавеждане
ОКС Бакалавър
Професионална квалификация Електроинженер
Форма на обучение Редовна, задочна
Срок на обучение Четири години