ПРИЕМ

Завършвайки специалност „Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси“ Вие сте дипломиран инженер-геологопроучвател, който може да:

☑ Ръководи дружества и да управлява проекти за търсене и проучване на различни полезни изкопаеми в страната и чужбина;
☑ Реализира знанията си на ръководна длъжност във фирми и организации, както и в отдели на държавната администрация;
☑ Разработва и участва в национални и международни проекти за търсене и проучване на различни полезни изкопаеми, използвайки съвременни полеви и лабораторни изследователски методи за изучаване и експлоатация на находища на черни, цветни и благородни метали, строителни и декоративни скали, скъпоценни и полускъпоценни камъни, въглища, нефт, газ и нетрадиционни енергийни източници в страната и чужбина.

Професионално направление 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми
Специалност Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
ОКС Бакалавър
Професионална квалификация Инженер-геологопроучвател
Форма на обучение Редовна, задочна
Срок на обучение Четири години