ПРИЕМ

Завършвайки специалност „Взривна техника и технологии“ Вие сте дипломиран инженер по взривна техника и технологии, който може да:

☑ Управлява производствени цехове  и дружества от отбранителната индустрия в България и чужбина;
☑ Да ръководи организации с предмет на дейност проектиране и производство на взривни вещества и изделия съдържащи взривни  вещества, както и добив на полезни изкопаеми;
☑ Ръководи технологичната и производствена дейност в областта на производството на взривни вещества и снаредяването на изделия съдържащи взривни вещества  и боеприпаси;
☑ Проектира и ръководи извършването на промишлени и специална взривни работи и др.

Професионално направление 5.8. „Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми“
Специалност Взривна техника и технологии
ОКС Бакалавър
Професионална квалификация Инженер по взривна техника и технологии
Форма на обучение Редовна, задочна
Срок на обучение Четири години