ПРИЕМ

Административни такси

Банкова сметка за вноски на семестриални такси за обучение на студенти и докторанти:
BG88BNBG96613100162401, BIG:BNBGBGSD, БАНКА БНБ.
МГУ „СВ.ИВАН РИЛСКИ“

Банкова сметка за плащане на наеми,консумативи и депозити в „Студентски столове и общежития“:
BG23BNBG96613100162601, BIG:BNBGBGSD, БАНКА БНБ.
МГУ „СВ.ИВАН РИЛСКИ“, Поделение „СОС“