ПРИЕМ

Хидрогеология

Магистрите по „Хидрогеология” извършват висококвалифицирана дейност (проучвателна, проектантска и научноизследователска) в областта на изучаването, добиването, използването и опазването на подземните води. Те работят като успешни специалисти при:

– Проучване и оценка на локалните и регионалните ресурси на пресни, минерални и суровинно‐промишлени подземни води;
– Проектиране на вододобивни системи от кладенци за нуждите на питейно‐битовото, промишлено, селскостопанско, балнеологично и др. водоснабдяване;
– Проектиране на водопонизителни системи от кладенци и дренажи за нуждите на раз‐ личните видове строителство (минно, промишлено и гражданско, хидромелиоративно, транспортно и пр.);
– Изследвания върху замърсяването и опазването на подземните води и проектиране на санитарно‐охранителните пояси на водовземни съоръжения и на мониторингови системи за наблюдения и контрол върху водите;
– Проучване и проектиране на системи за филтрационно извличане на геотермална енергия и полезни компоненти от земните недра;
– Подготовка на хидрогеоложка документация за издаване на разрешителни от МОСВ за ползване на воден обект и водовземане от подземни води и др.;
– Изпълнителска и експертна дейност в областта на подземните води в държавната и общинска администрация (МОСВ, Басейнови дирекции, РИОСВ, областните и общинските администрации, РИОКОЗ и др.);
– Експертна и консултантска дейност по всички въпроси на подземните води, възникнали пред други (странични) институции, като застрахователни дружества, съдебни инстанции, правителствени и международни структури и пр.

Професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия
Специалност Хидрогеология
ОКС Магистър
Професионална квалификация Магистър по Хидрогеология
Форма на обучение Редовна
Срок на обучение 1.5 години (три семестъра)