ПРИЕМ

Икономика и управление на минното производство

МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ”
гр. СОФИЯ
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 3.7.
„АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ“

ДОКТОРСКА ПРОГРАМА
„ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ“
(ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА МИННОТО ПРОИЗВОДСТВОТО)

АНОТАЦИЯ

Катедра „Икономика и управление“ съчетава функциите на базово и профилирно образователно звено.

Чрез своите преподаватели тя реализира учебен процес със студентите от всички специалности на университета по дисциплините „Икономика“ и „Управление“ и на студентите по акредитираните специалности „Управление на ресурси и производствени системи“ за ОКС „Бакалавър“ и по „Индустриален мениджмънт“ за ОКС „Магистър“ в съотствие с академичната и професионална насоченост на образованието в Минно-геоложкия университет.

Докторската програма към катедрата е насочена към придобиване на знания, интелектуални качества и практически умения в областта на икономиката, организационните и управленски технологии. В хода на обучението по докторската програма се предвижда разработване на дисертационни трудове в същото професионално направление и се акцентира върху изучаването на дисциплини, които надграждат знанията, получени в ОКС „Магистър”.

Широкоспектърната подготовка на докторантите създава условия за придобиване на специфични теоретични и практически организационни и управленски знания и умения с оглед осмисляне на процесите от икономическа гледна точка и вземане на правилни управленски решения, осигуряващи висока техническа и икономическа ефективност на дейността в материалната и извънматериалната сфера.

Обучаващото звено разполага с академичен състав на основен трудов договор, чиято квалификация и професионален опит осигуряват продуктивна академична среда за успешна подготовка на докторанти.Към 2020 г. катедра “Икономика и управление” разполага с шестима висококвалифицирани хабилитирани преподаватели за осъществяване на обучение на докторанти в професионално направление 3.7. „Администрация и управление“.

Моделът на обучение на докторанти в катедра „Икономика и управление” е изграден на принципа на последователно натрупване на знания и практически умения при цялостно и всеобхватно изпълнение на учебния план.