ПРИЕМ

Разработка и експлоатация на нефтени, газови и газокондензатни находища

МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ”
гр. СОФИЯ
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 5.8.
„ПРОУЧВАНЕ, ДОБИВ И ОБРАБОТКА НА ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ“

ДОКТОРСКА ПРОГРАМА
„РАЗРАБОТКА И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА НЕФТЕНИ, ГАЗОВИ И ГАЗОКОНДЕНЗАТНИ НАХОДИЩА“

АНОТАЦИЯ

Подготовката на докторанти е неразделна част от целия образователен и научно-образователен процес в катедра „Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ”.

Повишаването на квалификацията на обучаемите докторанти и изграждането им, като научни работници, преподавателски кадри във ВУЗ, както и висококвалифицирани специалисти от различните научни и научно-приложни направления в разработването и експлоатацията на нефтени, газови и газокондензатни находища е основна цел.

За постигането на тази цел се решават редици задачи, по-важни от които са:

  • Осигуряване на висококвалифицирани преподаватели, с опит в обучението на докторанти по научната специалност “Разработка и експлоатация на нефтени, газови и газокондензатни находища”. Преподаване, в съответствие със закона за висшето образование на специално подбрани курсове за обучение на докторанти;
  • Осигуряване на лабораторна база, осигуряване условия за експериментално-полеви изследвания и изпитания на нови разработки, провеждане на научни изследвания в областа на разработването и експлоатацията на нефтени и газови находища. В това число разработването и усъвършенстването на технически средства и технологии с прилагането на математическо моделиране на процесите и условията при разработката и експлоатацията на находищата.

Обучението на докторантите се извършва в съответствие със съвременните постижения на науката и техниката по съответната специалност в световен мащаб, като за целта се използват различни форми: лекции, курсове, специализирани семинари, консултации със специалисти в съответната област, самостоятелна работа и др.

Педагогическата дейност на докторантите се изразява в провеждането на лабораторни, семинарни и практически занятия със студентите.

Отговорна за обучението на докторантите по научната специалност “Разработка и експлоатация на нефтени, газови и газокондензатни находища” е катедра “Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ” в състава на Геологопроучвателния факултет. Тя се явява единствена в страната, по отношение на висшето образование, в която се подготвят специалисти по „Разработка и експлоатация на нефтени, газови и газокондензатни находища“, което поставя задачите и мотивите на по – високо ниво и с по – големи отговорности.