ПРИЕМ

Завършвайки специалност „Геология и геоинформатика“ Вие сте дипломиран инженер по геоинформатика, който може да:

Проектира и изпълнява всички видове дейности в областта на

☑ геологопроучвателното дело;
☑ опазването на околната среда;
☑ регионалното развитие и инфраструктурата чрез използване на съвременни геоинформационни технологии и дистанционни методи за събиране, обработка, интерпретация, съхранение и популяризиране на геопространствена информация.

Професионално направление 4.4 Науки за земята
Специалност Геология и геоинформатика
ОКС Бакалавър
Професионална квалификация Инженер по геоинформатика
Форма на обучение Редовна, задочна
Срок на обучение Четири години