ПРИЕМ

Завършвайки специалност „Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии“ Вие сте дипломиран инженер, който може да:

☑ Проектира, използва и поддържа газова, горивна и пречиствателна техника, както и газови и отоплителни съоръжения;
☑ Ръководи и контролира дейности, свързани с топло и газоснабдяването и опазването на околната среда;
☑ Проектира, разработва и извършва мониторинг и контрол на екологичните инсталации за използване на промишлени и битови отпадъци;
☑ Бъде търговец или консултант при доставката на газова, горивна и пречиствателна техника и технологии.

Професионално направление 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми
Специалност Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии
ОКС Бакалавър
Професионална квалификация Инженер по газова, горивна и пречиствателна техника и технологии
Форма на обучение Редовна, задочна
Срок на обучение Четири години