Администрация

Учебна работа и качество на обучението
Сектор „Следдипломна квалификация“

Сектор „Следдипломна квалификация“
Началник сектор

инж. Ани Богданова Стефанова CV
Кабинет: Ректорат, eт.3, ст.79
Тел.: 8060209, 0879 807 913
e-mail: ani.stefanova@mgu.bg

Учебно – информационен отдел

no image ava
Началник отдел
инж. Костадинка Тодорова БИДЖЕВА
Кабинет:
Ректорат Тел.: 8060482
e-mail: education.uio@mgu.bg

Информационно – технически отдел

no image ava
Системен администратор
инж. Костадин Христов ХРИСТОВ
Кабинет: Ректорат, 44
Тел.: 8060229
e-mail: support@mgu.bg
no image ava
Технически сътрудник Владимир Димитров Димитров
Кабинет: Ректорат, 44
Тел.: 8060439
e-mail: support@mgu.bg
no image ava
Технически сътрудник Тончо Демирев Живков
Кабинет: Ректорат, 44
Тел.: 8060439
e-mail:
support@mgu.bg

Студентски общежития и столове

Началник отдел Валери Петков Дачев
Кабинет: Блок 1,
Тел.: 0879807550
e-mail: sos@mgu.bg
Старши експерт настаняване Жаклин Миленкова
Кабинет: Блок 1, офис 4
Тел.: 0879807921
e-mail: sos@mgu.bg
Управител-домакин БЛОК 1 Мариета Тодорова
Кабинет: Блок 1,
Тел.: 0879807919
e-mail: sos@mgu.bg
Управител-домакин БЛОК 22А Величко Тодоров ДАНЕВ
Кабинет: Блок 22, 104
Тел.: 0879807918
e-mail: sos@mgu.bg
Управител-домакин БЛОК 60В Красимира Георгиева Баръмова
Кабинет: Блок 60В, 106
Тел.: 0879807915
e-mail: sos@mgu.bg
Организатор спомагателна дейност Константин МИЛАНОВ
Кабинет: Блок 1, офис 3
Тел.: 0879807922
e-mail: sos@mgu.bg
Управител-домакин БЛОК 60Г Мариана Иванова ЙОВЧЕВА
Кабинет: Блок 60Г, 110
Тел.: 0879807914
e-mail: sos@mgu.bg

Библиотека

Началник сектор
Виолета Николаева Иванова
Кабинет: Библиотека,
Тел.: 8060225, 8060238
e-mail: lib@mgu.bg
Гл. експерт
Венелина Петкова Попова-Бичева
Кабинет: Библиотека,
Тел.: 8060238
e-mail: lib@mgu.bg

Музеи

Музей по минералогия, петрография и полезни изкопаеми
Уредник
инж. Екатерина Славчева ИВАНОВА
Тел.: 8060360
e-mail: museum_mpp@mgu.bg
Музей по геология и палеонтология
Уредник
Димка Христова СИНЬОВСКА
Кабинет: ГПФ 280
Тел.: 8060387
e-mail: museumgp@mgu.bg
Музей на уникалните кристали „Илия Делев“
Уредник
инж. Екатерина Славчева ИВАНОВА
е-майл: museumuc@mgu.bg
тел: 02/8060559
Работно време: 10-12 часа, 13-15 часа

Научноизследователска дейност (НИД)

Издателска къща „Св. Иван Рилски“
доц. дн инж. Ирена Григорова, Зам. Ректор НИД
Кабинет: Ректорат,
Тел.: 02 8060203, 02 8060547
e-mail: vice_rector_nid@mgu.bg

Административна и стопанска дейност (АСД)

Деловодство
Ст. експерт
инж. Валентина Лалова Йончева-Дамянова
Кабинет: Ректорат, 63А
Тел.: 9624940
e-mail: delovodstvo@mgu.bg
Транспорт и транспортни услуги
Злати Альотов Льотин
Кабинет: Ректорат
Тел.: 0879807904
e-mail: zzlati@abv.bg
Хигиена и охрана на труда
Гл. експерт
Емилия Костадинова СОФРОНИЕВА
Кабинет: Ректорат
Тел.: 80602319
Техническо обслужване
Началник сектор
инж. Ганчо Григоров ЙОРДАНОВ
Кабинет: Лабораторен блок
Тел.: 8060480
e-mail: gancho_yp@abv.bg
Топлотехник
Иво Ганчев ЙОРДАНОВ
Кабинет: Лабор.блок,
Тел.: 8060433
Електротехник
Петър Атанасов Илиев
Кабинет: Лабор.блок,
Тел.: 8060430
ВиК
Петър Георгиев Стоянов
Кабинет: Лабор.блок,
Тел.: 8060430

Управление на човешките ресурси и финансите

Отдел „Човешки ресурси и ТРЗ“
Главен експерт ЧР и ТРЗ
Женя Спасова МИТЕВА
Кабинет: Ректорат, ет.2,ст.61
Тел.: 8060585
e-mail: hr@mgu.bg

Финансово-счетоводен отдел

Гл. счетоводител
Елена Константиновна АСЕНОВА
Кабинет: Ректорат, 60
Тел.: 02 9621317, 02 8060212
e-mail: head.finance@mgu.bg
Зам.-гл.счетоводител НИС
Валентина Райкова КИРИЛОВА
Кабинет: Ректорат, 89
Тел.: 9621882, 8060210
e-mail: val_kirilova@abv.bg
no image ava
Финансов контрольор
Илиaн Манолов Илиев
Кабинет: Ректорат, 66
Тел.: 02 80 60 213
e-mail: fin.con@mgu.bg
Зам.-гл. счетоводител
Росица Боянова ПЕТЕЛКОВА
Кабинет: Ректорат, 61
Тел.: 02 8060413
e-mail: rosipetelkova@abv.bg
no image ava
Счетоводител
Стефани Дианова ЖИВКОВА
Кабинет: Ректорат, 61
Тел.: 8060413
e-mail: stefani.zhivkova@mgu.bg
no image ava
Счетоводител НИС
Анелия Паскова ВАСИЛЕВА
Кабинет: Ректорат, 84
Тел.: 9621882, 8060231
e-mail: aneliapaskova@abv.bg
Счетоводител НИС
Елка Георгиева МИЛЬОВА
Кабинет: Ректорат, 84
Тел.: 9621882, 8060231
e-mail: milyova@abv.bg
Касиер
Илиана Кирилова ГАЛЕВА
Кабинет: Ректорат, 62
Тел.: 9629089, 8060214
e-mail: ilgaleva_mgu@abv.bg