Катедра „Физика“

Състав на катедрата

Ръководител катедра
проф. д-р Пламен Борисов САВОВ     CV

Кабинет: ГПФ, 155
Тел.: 8060348
e-mail: psavov@mgu.bg

доц. д-р Майя Людмилова ВАЦКИЧЕВА     CV

Кабинет: ГПФ, 163
Тел.: 8060346
e-mail: mayavack@mgu.bg

доц. д-р Николай Иванов КОЛЕВ     CV

Кабинет: ГПФ, 164
Тел.: 8060345
e-mail: nic_k@mgu.bg

гл.ас. д-р Калинка Христова ВЕЛИЧКОВА

Кабинет: ГПФ, 163
Тел.: 8060346
e-mail: k.velichkova@mgu.bg

гл.ас. д-р Димитър Петков ДИМИТРОВ     CV

Кабинет: ГПФ, 164
Тел.: 8060345
e-mail: ph001@mgu.bg

Хоноруван преподавател
проф. дн Вили Младенов ЛИЛКОВ

Кабинет: ГПФ, 154
Тел.: 8060347
e-mail: lilkov@mgu.bg