Катедра „Руднична вентилация и техническа безопасност“

Състав на катедрата

Ръководител катедра

доц. д-р Захари ДИНЧЕВ     CV 

Кабинет: МТФ, 224

Тел.: 02 8060 283
e-mail: dinchev@mgu.bg

доц. д-р Благовеста ВЛАДКОВА     CV

Кабинет: МТФ, 227
Тел.: 02 8060 284
e-mail: blagovesta.vladkova@mgu.bg

доц. д-р Александър КРИЛЧЕВ     CV

Кабинет: МТФ , 224
Тел.: 02 8060 283
e-mail: krilchev@mgu.bg

гл. ас. д-р Добри ДОБРЕВ    CV

Кабинет: МТФ 125
Тел.: 02 8060 251; 0878341839
e-mail: dobri.dobrev@mgu.bg

гл. ас. д-р Надежда КОСТАДИНОВА    CV

Кабинет: МТФ 125
Тел.: 02 8060 251
e-mail: nadezhda.kostadinova@mgu.bg

гл. ас. д-р Диана МАКЕДОНСКА    CV

Кабинет: МТФ, 227
Тел.: 02 8060 284
e-mail: diana.makedonska@mgu.bg

Хоноруван преподавател
проф. д-р Михаил МИХАЙЛОВ  e-mail: mihailov@mgu.bg
Хоноруван преподавател
доц. д-р Елена ВЛАСЕВА  e-mail: elena.vlaseva@mgu.bg
Хоноруван преподавател
доц. д-р Павел Дяконов  e-mail: dyakonov@abv.bg