Прием на бакалаври
Важни дати и телефони
Полезна информация
Как се кандидатства в МГУ
Образователни степени и дипломи
Специалности
Предварителни изпити
Конкурсен изпит по математика
Подаване на документи за кандидатстване
Кодове на специалностите
Бюра за прием на документи
Състезателен бал
Правила за приемане на студенти в ОКС "Бакалавър"
Утвърден прием в ОКС „бакалавър”
Класиране
Записване
Такси и банкова сметка на МГУ
Статистика по специалности на резултатите от класиранията
Статистика на резултатите от изпитите по математика
Задачи, решения и критерии за оценяване
Прием във Филиал - Кърджали
Правила за признаване на придобито висше
образование и завършени периоди на обучение в чуждест
Признато придобито висше образование в чуждестранни висши училища
Програма по математика
Справки
Въпроси и отговори

 

МГУ "Св. Иван Рилски"
е акредитиран с
оценка 8,72
акредитацията е валидна до 10.01.2018г.


Класиране

Чл.13 (1) Класирането се извършва по низходящ ред на бала и по реда на посочените от кандидата кодове на специалностите в заявление-декларацията.

(2) Класирането се извършва по специалности, в съответствие с утвърдения от Министерски съвет прием по професионални направления.

Чл.14 (1) МГУ провежда три класирания, всяко от които е последвано от период на записване на класираните кандидат-студенти. В тях участват само кандидат-студенти, положили успешно изпит (тест) и/или държавните зрелостни изпити (матури) и/или с друга оценка, предвидена в чл.8(1).

(2) При останали свободни, незаети места след трето класиране МГУ обявява допълнителен прием за попълване на незаетите места със заповед на Ректора.

(3) Кандидат-студентите са длъжни да се информират лично за отделните класирания и срокове за записване и стриктно да ги спазват. (Справки могат да се правят в интернет на адрес: www.mgu.bg).

Чл.15 (1) Резултатите от първо класиране се обявяват на 7 юли 2019 г онлайн на сайта на МГУ чрез индивидуален профил на кандидата.

Срокът за записване на приетите на първо класиране кандидат-студенти е от 8 юли до 12 юли 2019 г. вкл.

  1. Кандидат-студенти, приети на първо класиране по първа желана специалност и незаписали се в горните срокове, не получават статут на студенти и отпадат от следващи класирания.

  2. Кандидат-студенти, приети на първо класиране по специалност, която ги удовлетворява, и записали се в горния срок, отпадат от следващи класирания.

  3. Всички кандидат-студенти, с изключение на упоменатите в алинеи 2 и 3, участват автоматично във второ класиране (без да подават заявление).

Чл.16 Резултатите от второ класиране се обявяват на 14 юли 2019 г. онлайн на сайта на МГУ чрез индивидуален профил на кандидата.

В този етап се записват:

1. Кандидат-студентите, класирани по първа желана специалност;

2. Кандидат-студенти, удовлетворени от специалността си на това класиране.

Срокът за записване на приетите на второ класиране кандидат-студенти е от 15 юли до 16 юли 2019 г. вкл.

Чл.17 (1) В трето класиране участват некласираните до този момент кандидат-студенти на МГУ, ако има такива. То се провежда автоматично (кандидатите не подават заявление за участие в него).

Резултатите от трето класиране се обявяват на 17 юли 2019 г. . онлайн на сайта на МГУ чрез индивидуален профил на кандидата.

  1. Приетите на това класиране се записват от 17 юли до 19 юли 2019 г. вкл.

Чл.18 (1) Кандидат-студенти, пропуснали сроковете за подаване на документи и отговарящи на условията на чл. 8(1), могат да направят това считано от 8 юли 2019г.

Те подават в Приемна „Кандидат-студенти” документите, описани в чл. 9 (1) от настоящите правила и участват в допълнително класиране.

(2) Подаването на документи на тези кандидати не гарантира участие в класиране, ако няма свободни места.

(3) Допуска се кандидатите по този член да участват и в класиранията по чл. 16 и чл. 17 при условие, че кандидатстват за специалности и форми на обучение, за които липсват кандидати.

Чл.19 Ректорът на МГУ издава заповед за всяко класиране.

Ректорът на МГУ утвърждава със своя заповед окончателно записаните студенти-първокурсници.

Чл.20 Приетите за студенти се записват в съответните Деканати.

При записването си те представят:

  1. Диплома-оригинал за завършено средно образование;

  2. Комплект документи за записване (по образец на МГУ);

  3. Пет снимки (паспортен формат);

  4. Медицинско удостоверение от личния лекар (оригинал и копие) и удостове­рение от психиатрично диспансерно заведение по местоживеене (оригинал и копие);

  5. Вносна бележка (платежно нареждане) на банка за платена семестриална такса.

Внимание: Документите по т.3 и т.4 могат да се представят допълнително, извън обявените за записване срокове.

Чл.21 (1) Приетите за студенти, но незаписали се в определените срокове, независимо от причините за това, не получават статут на студенти и губят окончателно правата си на кандидат-студенти. Техните места се запълват от следващите по бал некласирани кандидат-студенти на университета.

(2) На приети и записани студенти, които се отписват по собствено желание, не се връща платената семестриална такса.

НовиниВажни телефони
028060530 - кандидат студенти
028060207 - деканат ГПФ
028060206 - деканат МТФ
028060222 - деканат МЕМФ
0879807921 - общежития