Прием на бакалаври
Важни дати и телефони
Полезна информация
Как се кандидатства в МГУ
Образователни степени и дипломи
Специалности
Предварителни изпити
Конкурсен изпит по математика
Подаване на документи за кандидатстване
Кодове на специалностите
Бюра за прием на документи
Състезателен бал
Правила за приемане на студенти в ОКС "Бакалавър"
Утвърден прием в ОКС „бакалавър”
Класиране
Записване
Такси и банкова сметка на МГУ
Статистика по специалности на резултатите от класиранията
Статистика на резултатите от изпитите по математика
Задачи, решения и критерии за оценяване
Прием във Филиал - Кърджали
Правила за признаване на придобито висше
образование и завършени периоди на обучение в чуждест
Признато придобито висше образование в чуждестранни висши училища
Програма по математика
Справки
Въпроси и отговори

 

МГУ "Св. Иван Рилски"
е акредитиран с
оценка 8,72
акредитацията е валидна до 10.01.2018г.


Подаване на документи за кандидатстване

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

Кандидатстудентски документи за редовно и задочно обучение се подават в Приемна „Кандидат-студенти” (Ректорат, 1 етаж) или в регионалните бюра на ЦКПИ и НАПС (Приложение 5) в срок от 10 юни до 5 юли 2019 г. вкл.

Крайният срок за подаване на документи на кандидат-студенти, желаещи да участват в конкурсния изпит на 30 юни 2019 г. е 12.00 ч. на 29 юни 2019 г.

За кандидатстване се попълва заявление-декларация, приложено в края на справочника, който може да закупите в Приемна „Кандидат-студенти” на МГУ или в регионалните бюра на ЦКПИ и НАПС (Приложение 5) .

  • ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ (Приложение 2)

Заявлението се попълва, изрязва се от справочника и се подава на приемащия документи екип.

Входящият номер се попълва при приемане на документите от съответното служебно лице.

Прочетете внимателно специалностите за редовно и задочно обучение, записани с техните кодове на гърба на заявление-декларацията.

Впишете кодовете на избраните от вас специалности ПО РЕДА НА ВАШЕТО ЖЕЛАНИЕ за класиране. Внимателно преценете и обмислете Вашето първо желание. Това е изключително важно!

Заявление-декларация, в което са правени задрасквания и неясни корекции на кодовете на специалностите, не се приема.

  • ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

При подаване на документи кандидат-студентът представя диплома за средно образование и копие от нея. Дипломата се връща веднага след сверка, а копието от нея остава прикрепено към заявление-декларацията.

  • СЪСТЕЗАТЕЛЕН КАРТОН

Състезателния картон получавате в Приемна „Кандидат-студенти” на МГУ или в регионалните бюра на ЦКПИ и НАПС (Приложение 5).

В него попълвате само трите си имена.

Служебното лице вписва входящия номер на кандидата и се подписва.

Пазете състезателния картон, за да го представите в деня на изпита. Неполагащите конкурсен изпит го представят при записване за обучение в МГУ.

Участвалите в предварителен изпит задължително представят в Приемна „Кандидат-студенти” състезателния си картон с входящия номер, получен от предварителния изпит.

  • ТАКСА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

При подаване на документи кандидатстващият заплаща определената от Министерски съвет такса за кандидатстване.

Освободени от такси за кандидатстване са следните категории кандидати:

  1. кръгли сираци до 25-годишна възраст, навършена в годината на кандидатстване;

  2. лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто;

  3. военноинвалиди и военнопострадали;

  4. лица до 25-годишна възраст, отглеждани до пълнолетието си в домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа.

  5. деца на родители, трагично загинали в мини или геоложки обекти.

Същите представят документ, удостоверяващ тези обстоятелства.

Таксата се заплаща по банков път в банков клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банкова сметка на МГУ:

IBAN: BG88BNBG96613100162401

Банка: БНБ – BIC: BNBGBGSD

Титуляр: МГУ

Във вносната бележка за „задължено лице” се изписват ИМЕТО – собствено, бащино и фамилно и ЕГН на КАНДИДАТ-СТУДЕНТА.

За „основание на плащане” се изписва КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ТАКСА.НовиниВажни телефони
028060530 - кандидат студенти
028060207 - деканат ГПФ
028060206 - деканат МТФ
028060222 - деканат МЕМФ
0879807921 - общежития