Прием на бакалаври
Важни дати и телефони
Полезна информация
Как се кандидатства в МГУ
Образователни степени и дипломи
Специалности
Предварителни изпити
Конкурсен изпит по математика
Подаване на документи за кандидатстване
Кодове на специалностите
Бюра за прием на документи
Състезателен бал
Правила за приемане на студенти в ОКС "Бакалавър"
Утвърден прием в ОКС „бакалавър”
Класиране
Записване
Такси и банкова сметка на МГУ
Статистика по специалности на резултатите от класиранията
Статистика на резултатите от изпитите по математика
Задачи, решения и критерии за оценяване
Прием във Филиал - Кърджали
Правила за признаване на придобито висше
образование и завършени периоди на обучение в чуждест
Признато придобито висше образование в чуждестранни висши училища
Програма по математика
Справки
Въпроси и отговори

 

МГУ "Св. Иван Рилски"
е акредитиран с
оценка 8,72
акредитацията е валидна до 10.01.2018г.


Прием във Филиал - Кърджали

ФИЛИАЛ – КЪРДЖАЛИ

  • КАК СЕ КАНДИДАТСТВА ВЪВ ФИЛИАЛА

Специалности на Филиала в ОКС «бакалавър»

Разработване на полезни изкопаеми“

Обогатяване и рециклиране на суровини“

Управление на ресурси и производствени системи“

Компютърни технологии в инженерната дейност“

«Автоматика, информационна и управляваща техника“

Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии“

Електроенергетика и електрообзавеждане“

За тези специалности се кандидатства съгласно условията на чл. 8 от настоящите правила и утвърдения от МС прием по специалности, форми на обучение и професионални направления.

Подаването на документи за кандидатстване в ОКС „бакалавър” се осъществява на място във Филиала в периода 1 август –31 август 2019 г. вкл. и се организира от Учебния отдел на Филиала.

Информация и съдействие по всички кандидатстудентски въпроси могат да се получат на място във Филиала (гр. Кърджали, ул. „Георги Кондолов” № 24 ) или на тел. 0361 / 61 789 – Учебен отдел.

За кандидатстване се попълва заявление-декларация, приложена в края на този спра­вочник (Приложение2).

  • ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ (Приложение 2)

Заявлението се попълва, изрязва се от справочника и се подава на приемащия документи екип.

Входящият номер се попълва при приемане на документите от съответното служебно лице.

Прочетете внимателно специалностите за редовно обучение, записани с техните кодове на гърба на заявление-декларацията.

Впишете кодовете на избраните от вас специалности ПО РЕДА НА ВАШЕТО ЖЕЛАНИЕ за класиране.

  • ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

При подаване на документи кандидат-студентът представя диплома за средно образование и копие от нея. Дипломата се връща веднага след сверка, а копието от нея остава прикрепено към заявление-декларацията..

  • СЪСТЕЗАТЕЛЕН КАРТОН

Състезателния картон получавате в Учебния отдел. В него попълвате само трите си имена. Служебното лице вписва входящия номер на кандидата и се подписва.


  • ТАКСА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

При подаване на документи кандидатстващият заплаща определената от Министерски съвет такса за кандидатстване.

  • КОНКУРСЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА

МГУ организира и провежда конкурсния изпит по математика на 1 септември 2019 г. от 9.30 часа.

Разпределението на кандидатите по зали ще бъде обявено в сградата на Филиала на 31 август 2019г..

В деня на изпита кандидат-студентите заемат местата в залите до 9,15 часа.

Продължителността на изпита е 3 часа.

В сградата се влиза след представяне на документ за самоличност (лична карта) и състезателен картон с входящия номер.

  • КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ

Ккласирането на кандидат-студентите се извършва по низходящ ред на бала и по реда на специалностите във Филиала, посочени от кандидата чрез техните кодове ( в Приложение 2 от кандидатстудентския справочник).

Балът за класиране се изчислява съгласно изискванията на чл. 12 от настоящите Правила.

Класирането се извършва на основание критериите и изискванията на раздели „Класиране” и „Допълнителни разпоредби” от същите правила.

При записването си приетите за студенти представят документите, упоменати в чл. 20 на Правилата.

Резултатите от изпита се обявяват до 3 септември 2019г.

Първо класиране се обявява на 5 септември 2019 г.

Подробен календар на всички важни дати на Прием` 2019 се обявява на място от Учебния отдел на Филиала.

НовиниВажни телефони
028060530 - кандидат студенти
028060207 - деканат ГПФ
028060206 - деканат МТФ
028060222 - деканат МЕМФ
0879807921 - общежития