Прием на бакалаври
Важни дати и телефони
Полезна информация
Как се кандидатства в МГУ
Образователни степени и дипломи
Специалности
Предварителни изпити
Конкурсен изпит по математика
Подаване на документи за кандидатстване
Кодове на специалностите
Бюра за прием на документи
Състезателен бал
Правила за приемане на студенти в ОКС "Бакалавър"
Утвърден прием в ОКС „бакалавър”
Класиране
Записване
Такси и банкова сметка на МГУ
Статистика по специалности на резултатите от класиранията
Статистика на резултатите от изпитите по математика
Задачи, решения и критерии за оценяване
Прием във Филиал - Кърджали
Правила за признаване на придобито висше
образование и завършени периоди на обучение в чуждест
Признато придобито висше образование в чуждестранни висши училища
Програма по математика
Справки
Въпроси и отговори

 

МГУ "Св. Иван Рилски"
е акредитиран с
оценка 8,72
акредитацията е валидна до 10.01.2018г.


Правила за приемане на студенти в ОКС "Бакалавър"

ПРАВИЛА

за приемане на студенти в образователно-квалификационна степен „бакалавър” и „магистър“ след средно образование на МГУ „Св. Иван Рилски” през учебната 2019/2020 г.

РАЗДЕЛ І

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА

Чл.1 (1) На предварителен изпит по математика в Минно-геоложкия университет могат да се явят всички желаещи, завършили средно образование в предишни години или завършващи през 2019 г.

(2) Минно-геоложкият университет провежда предварителния си изпит на:

31 март 2019г.

(3) Срокът за подаване на документи за предварителния изпит е:

от 11 март до 29 март 2019 г. вкл.

( 4) В горния срок желаещите по ал. 1 подават в Приемна „Кандидат-студенти” на МГУ „Св. Иван Рилски” или в регионалните бюра за прием на кандидатстудентски документи на ЦКПИ и НАПС (Приложение 5) следните документи:

1. Заявление за участие в предварителен изпит по математика от кандидатстудентския справочник на МГУ (Приложение 1);

2. Вносна бележка (платежно нареждане) на банка за платена такса за предварителен изпит;

3. Документ за самоличност за сверка.

4. Декларация за съгласие по реда на чл. 4, ал.1, т. 2 от ЗЗЛД по образец на МГУ

(5) Длъжностното лице след проверка поставя един и същ входящ номер на заявлението и състезателния картон. Картонът се връща на лицето подписан и подпечатан.

(6) Не се приемат документи, изпратени по пощата.

(7) Не се приемат документи за явяване на предварителен изпит след определения в ал. 3 срок.

(8) При подаване на документи за предварителен изпит се представя банково бордеро за платена такса, чийто размер е 50 лв.

Внесена такса не се връща.

Чл.2 (1) Предварителният изпит по математика се провежда от 9.30часа.

(2) Разпределението на кандидатите по зали се обявява един ден преди датата на изпита.

(3) Задачите от предварителния изпит се изтеглят в 9,30 часа от случайно избрано лице в една от залите, в които се провежда изпита.

(4) Предварителният изпит е анонимен. При доказано преписване или опит за преписване, както и при нарушаване анонимността на конкурса, писмената работа на лицето се анулира. При съмнение в самоличността на дадено лице, изпитната комисия има право да потърси съдействието на компетентните органи.

Продължителността на изпита е 3 часа.

(5) МГУ обявява своите критерии за оценка и решенията на задачите в деня, следващ деня на провеждане на изпита.

(6) Всяка конкурсна работа се оценява от двама преподаватели независимо един от друг. При разлика, по-голяма от 0,40 в оценките на двамата проверяващи, съответната конкурсна работа се оценява от арбитър.

(7) Резултатите от предварителния изпит се обявяват до една седмица след датата на провеждане на изпита на сайта на университета. Обявените оценки са окончателни.

Оценката, получена на предварителен изпит, е равностойна на оценката от кандидатстудентския конкурсен изпит на 30 юни.

(8) На 14 април 2019 г. желаещи, участници от предварителния изпит, могат да идентифицират писмената си работа, т.е. да установят дали писмената работа, получила съответната окончателна оценка, е тяхна. До 13.00 ч. на този ден те подават лично в Приемна „Кандидат-студенти” на МГУ Заявление (свободен текст) за идентификация срещу представен документ за самоличност.

Чл.3 Всички лица, подали документи за предварителен изпит, имат право да участват в кандидатстудентския конкурсен изпит на 30 юни 2019 г.

(1) Лица, успешно положили предварителен изпит, имат право да:

 1. участват в класиране с оценката от предварителен изпит, при условие че подадат документи за кандидатстване в МГУ в периодите за прием, упоменати в чл. 9, ал. 1 и ал. 2.

 2. участват в конкурсния изпит на 30 юни 2019 г., при условие че подадат документи за кандидатстване в МГУ в периодите за прием, упоменати в чл. 9, ал. 1 и ал. 2.

 3. участват в класиране с оценката, получена от някоя от изброените в чл.8 (1), т. 2 до т. 7 вкл. възможности, при условие че подадат документи за кандидатстване в МГУ в периодите за прием, упоменати в чл. 9, ал. 1 и ал. 2.

Лицата по ал. 1 на чл. 3 правят своя избор в заявление-декларацията за кандидатстване в МГУ.

(2) Лица, подали документи за предварителен изпит, но неявили се или получили оценка „Слаб”, имат правата, описани в т. 2 и т. 3 на горната алинея, ако подадат документи за кандидатстване в МГУ, съгласно чл. 9, ал. 1.

Лицата по ал. 2 на чл. 3 правят своя избор в заявление-декларацията за кандидатстване в МГУ.

Чл.4 (1) Положилите предварителен изпит лица (независимо от получените резултати), които не са подали документи за кандидатстване в МГУ в периодите за прием на кандидатстудентски документи, не получават статут на кандидат-студенти и получената от предварителния изпит оценка остава единствено за сведение на лицето.

(2) При подаване на документи за кандидатстване в МГУ всички участници в предварителен изпит (вкл. и неявилите се) задължително представят в Приемна „Кандидат-сту­денти” състезателния си картон с входящия номер, получен от предварителен изпит.

Те продължават участието си в конкурсния изпит (или директно в класирането) на МГУ със същия входящ номер, получен на предварителния изпит.

Служебното лице сверява входящия номер от състезателния картон с вписания в заявление-декларацията и връща картона на кандидат-студента.

(3) Кандидат-студенти, явили се и успешно положили както предварителен, така и кандидатстудентския изпит по математика, участват в класиране с най-високата оценка от всички положени изпити.

(4) Кандидат-студенти, явили се и успешно положили както предварителен, така и кандидатстудентския изпит, и едновременно с това отговарящи на някое от условията, изброени в чл.8 (1) т. 2 до т. 7 вкл., участват в класиране с най-високия състезателен бал, формиран съгласно изискванията на чл. 12.

РАЗДЕЛ ІІ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.5 Настоящите „Правила за приемане на студенти в образователно-квалификационна степен „бакалавър” и „магистър“ след средно образование” (Правила) уреждат приемането на студенти в образователно-квалификационна степен (ОКС) „бакалавър” и „магистър“ след средно образование на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски” през 2019 г.

Правилата са изготвени въз основа на Закона за висше образование (ЗВО), Наредбата за държавни изисквания за приемане на студенти във висшите училища и Правила за учебна дейност на МГУ.

Чл.6 (1) В МГУ могат да кандидатстват и да бъдат приети за обучение български граждани, в т.ч. лица с двойно гражданство, едното от които е българско, които притежават диплома за средно образование, осигуряващо им достъп до обучение във висшите училища, както и лица, граждани на страните от ЕС.

Лица с двойно гражданство, едно от които българско, заплащат половината от размера на определената за чужденци такса, когато кандидатстват и са приети при условията и по реда, определени за чуждестранни граждани.

(2) В МГУ се приемат студенти в редовна и задочна форма на обучение по държавна поръчка и срещу заплащане.

(3) Приемането на студенти за ОКС „бакалавър” и „магистър“ след средно образование по държавна поръчка в МГУ и филиал – Кърджали се извършва в рамките на утвърдения от Министерски съвет брой места по професионални направления.

(4) Приемането на студенти срещу заплащане се извършва на основание чл.9 (3) т. 6 буква „б” и чл. 21(2) от ЗВО, и след решение на АС на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски” и с договор между студентите и/или юридическото лице-потребител и МГУ.

Броят на приеманите за обучение студенти срещу заплащане по чл.9 (3) т. 6 буква „б” се утвърждава ежегодно от МС по предложение на министъра на образованието и науката въз основа на предложението на МГУ в съответсвие с капацитета, на професионалните направления и на специалностите от регулираните професии на университета.

Приемането за обучение на студенти срещу заплащане чл. 21(2) от ЗВО се осъществява след решение на АС на МГУ, като броят им е извън определения по чл. 9(3) т. 6, буква „б” и в рамките на капацитета на съответното професионално направление или капацитет на съответната специалност от регулираните професии, но не повече от 5 на сто от него.

1. На основание чл. 91 (7) т. 1 от ЗВО средства от държавния бюджет не се предоставят за издръжка на обучението на студенти, които са приети по реда на чл.21 (2) от ЗВО.

2. На основание чл. 91 (7) т. 2 от ЗВО средства от държавния бюджет не се предоставят за издръжка на обучението на студенти, които се обучават за придобиване на същата или по-ниска образователно-квалификационна степен.

Приемането на студенти по ал. 4 се осъществява по реда на чл. 8 от раздел III на Правилата, като за тях не се отнасят разпоредбите на раздел „Класиране”, свързани с поредност, последователност и срокове за записване. Тези кандидат-студенти се състезават по между си по низходящ ред на състезателния бал. Сроковете за класиране и записване се обявяват на страницата на МГУ.

(5) Класирането, приемането и записването на студенти се извършва на етапи по низходящ ред на състезателния бал и по реда на посочените от кандидатите специалности (за редовно или задочно обучение за обявените места).

Чл.7 (1) Български граждани, завършили средното си образование в чуждестранни училища, могат да кандидатстват и да бъдат приети за студенти в МГУ след признаване на средното им образование в съответствие с чл. 165 от ЗПУО.

Кандидатите по ал.1 представят при кандидатстването диплома, преведена и легализирана, и удостоверение за признато средно образование, издадено от регионалния инспекторат по образование (РИО) по местоживеене, в което са вписани приравнените по шестобалната система оценки по отделните предмети.

 1. Чужденци, които:

1. имат статут на постоянно пребиваващи на територията на Р България;

2. имат статут на бежанци;

3. са граждани на страни, членки на ЕС и ЕИП;

4. са граждани на страни, извън ЕС и ЕИП

могат да кандидатстват за обучение в МГУ при условията и реда, посочени в Наредбата за държавни изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Р България, „Правила за приемане на чужденци за студенти в МГУ „Св. Иван Рилски” и настоящите Правила.

РАЗДЕЛ ІІІ

КАНДИДАТСТВАНЕ

Чл.8 (1) Приемането на студенти за ОКС „бакалавър” и „магистър“ след средно образование в МГУ се извършва чрез поне една от следните възможности:

1. Полагане на конкурсен изпит по математика в МГУ (предварителен и/или кандидатстудентски);

2. Успешно положен (от 2008г. до 2019 г. вкл.) държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по:

Математика - за всички специалности на университета;

- Физика и астрономия - за всички специалности на университета;

Български език и литература - за всички специалности на университета;

Чужд език - за всички специалности на университета;

География - за всички специалности на университета

Биология - за специалностите „Биотехнология” и „Екология и опазване на околната среда”.

3. Успешно положен зрелостен изпит по български език и литература или зрелостен изпит по общообразователна подготовка, ориентиран към проверка на компетентностите по български език и литература;

3.1. Оценка от защита на дипломна работа от дипломата за средно образование.


Условията по т. 3 и т. 3. 1 се отнасят само за кандидат-студенти, завършили средно образование преди 2008г.


4. Положен в друго Висше училище конкурсен изпит или тест по:

математика (физика);

математика (физика), комбиниран с други учебни предмети .

5. Получената оценка от следните състезания и олимпиади, провеждани от МОН през 2019г., когато се кандидатства за специалностите от редовна форма на обучение:

5.1 Национален (регионален) кръг на олимпиада (състезание) по: математика, физика и астрономия, информатика, чужд език, химия, биология, география, техническо чертане;

5.2 Национален (регионален) кръг на следните състезания по професии:

5.2.1 Национален учебно - професионален конкурс „Най - добър млад инсталатор“;

5.2.2 Национален преглед за млади изследователи Енергетика, икономика и математическо моделиране;

5.2.3 Състезание по електроенергетика „Стани стипендиант на ЧЕЗ“;

5.2.4 Най-добър техник в машиностроенето;

5.2.5 Най - добър млад автомонтьор и водач на МПС;

5.2.6 Състезание по приложна електроника „Мога и зная как”;

5.2.7 Най - добър млад строител

Получената оценка на кандидатите по т. 5 се признава за положен конкурсен изпит в МГУ.

6. Завършилите през 2019г. професионални (профилирани) гимназии, с които МГУ има сключен договор за сътрудничество, кандидатстват при преференциални условия в съответните специалности (направления) на университета в редовна форма на обучение.

Оценката от успешно положен държавен зрелостен изпит (съгл. изброените в т. 2 матуритетни предмети) на кандидатите по т. 6 се умножава с най-високия коефициент 3, валиден за положен конкурсен изпит по математика.

(2) При условията на ал. 1 в МГУ могат да кандидатстват лица, които:

1. Имат завършено средно образование;

2. Имат завършена образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър” и започват обучението си от първи курс;

3. Възстановяват студентски статут, когато същият е изгубен в първи курс.

(3) Кандидат-студентите по чл. 8(1) имат право да:

1. Участват в класиране с получените оценки, при условие че подадат документи за кандидатстване и заявят това си желание в завление-декларацията (Приложение 2) на кандидатстуд ентския справочник.

 1. Участват в конкурсните изпити, провеждани от Университета. Те се класират с най-високия получен състезателен бал според изискванията на чл. 12.

(4) Кандидат-студенти, неотговарящи на изискванията на чл. 8(1) т. 2, 3, 4, 5 и 6 имат право да:

Участват в конкурсните изпити, провеждани от университета. Избира се по-високата получена оценка и участват в класиране със състезателен бал според изискванията на чл. 12(1).

Чл.9 (1) В срок от 10 юни до 5 юли 2019 г. вкл. кандидат-студентите подават в Приемна „Кандидат-студенти” на МГУ и в регионалните бюра на ЦКПИ и НАПС (Приложение 5) следния комплект документи:

1. Заявление-декларация от кандидатстудентския справочник на МГУ (Приложение 2);

2. Диплома за завършено средно образование и копие от нея;

След сравняване оригиналът се връща на притежателя.

3. Вносна бележка (платежно нареждане) на банка за платена кандидатстудентска такса;

4. Състезателен картон с входящия номер. (Само за лица, подавали документи за участие в предварителен изпит);

5. Служебна бележка с положен изпит (тест) от друго акредитирано ВУ (ако има такъв);

6. Декларация за съгласие по реда на чл. 4, ал.1, т. 2 от ЗЗЛД по образец на МГУ.

(2) Крайният срок за подаване на документи на кандидат-студенти, желаещи да участват в конкурсния изпит на 30 юни 2019 г. е до 12.00 ч. на 29 юни 2019г.

(3) При подаване на заявление-декларацията длъжностното лице след проверка поставя един и същ входящ номер на заявлението и състезателния картон. Картонът се връща на кандидата подписан и подпечатан.

Лицата, подавали документи за предварителен изпит, представят задължително състезателния си картон с получения вече входящ номер. Те се състезават и участват в класиране под този входящ номер.

(4) Не се приемат кандидатстудентски документи, изпратени по пощата. Не се приемат кандидатстудентски документи, към които не са приложени всички необходими копия на документи или не са попълнени вярно, съобразно изискванията.

(5) Кандидатстудентски документи не се приемат след определените срокове и не се правят никакви поправки на кодовете и реда на специалностите във вече подадени документи.

(6) При подаване на документи се заплаща такса за кандидатстване. Таксите се определят от МС. Внесена такса не се връща на кандидат-студента.

(7) МГУ си запазва правото при готовност и за удобство на кандидатите да разшири периода на прием на документи по ал. 1 в частта му „начална дата”.

Чл.10 (1) Кандидатстудентският конкурсен изпит по математика се провежда на 30 юни 2019 г. от 9.30 часа.

(2) Кандидат-студенти, явили се и успешно положили както предварителен, така и конкурсния изпит на 30 юни, и едновременно с това отговарят на някое от условията, изброени в чл.8 (1) т. 2 до т. 6 вкл., участват в класиране с най-високия състезателен бал, формиран съгласно изискванията на чл. 12.

(3) Кандидат-студент, неотговарящ на някое от изискванията на чл. 8(1) т. 2, 3, 4, 5 и 6, получил оценка „Слаб 2” на проведените от МГУ конкурсни изпити, не участва в класиране.

(4) Кандидат-студент, отговарящ на някое от изискванията на чл. 8(1) т. 2, 3, 4, 5 и 6, и получил оценка „Слаб 2” на проведените от МГУ конкурсни изпити, участва в класиране със съответната положителна оценка.

(5) Разпределението на кандидатите по зали се обявява един ден преди датата на изпита.

(6) Задачите за конкурсния изпит се изтеглят в 9,30 часа от случайно избран кандидат-студент в една от залите, в които се провежда изпитът. В деня на изпита кандидат-студентите трябва да заемат местата си до 9,15 часа.

(7) Конкурсният изпит е анонимен и продължава 3 часа.

(8) При доказано преписване или опит за преписване, както и при нарушаване анонимността на конкурса, писмената работа на кандидат-студента се анулира. При съмнение в самоличността на кандидат-студент, изпитната комисия има право да потърси съдействието на компетентните органи.

Чл.11 (1) МГУ обявява своите критерии за оценка и решенията на задачите на 1 юли 2019 г.

 1. Всяка конкурсна работа се оценява от двама преподаватели, независимо един от друг.

 2. При разлика, по-голяма от 0,40 в оценките на двамата проверяващи, съответната конкурсна работа се оценява от арбитър.

 3. Резултатите от конкурсния изпит се обявяват до 4 юли 2019 г.

 4. Обявените оценки от конкурсния изпит са окончателни.

 5. На 6 юли 2019 г. до 13.00ч. кандидат-студентите могат, ако желаят, да идентифицират писмената си работа, т.е. да установят дали писмената работа, получила съответната окончателна оценка е тяхна.

От 8.00ч. до 12.00ч. в същия ден те подават лично в Приемна „Кандидат-студенти” заявление (свободен текст) за идентификация срещу представяне на документ за самоличност.


РАЗДЕЛ ІV

СЪСТЕЗАТЕЛЕН БАЛ

Чл.12 (1) Състезателният бал за участие в класиране се формира по следните начини:

І. За всички специалности състезателният бал за участие в класиране с конкурсен изпит в МГУ е сума от:

1. Оценката от положен конкурсен изпит по математика (вкл. от предварителен изпит), умножена по 3,00;

Избира се най-високата от положените изпити.

2. Оценката по математика от държавен зрелостен изпит (матура) в дипломата за завършено средно образование;

3. Оценката по физика и астрономия от държавен зрелостен изпит (матура) в дипломата за завършено средно образование.

Максималният бал на кандидат-студент е 30.


ІІ. За всички специалности състезателният бал за участие в класиране с положен държавен зрелостен изпит (матура) по математика или физика и астрономия е сума от:

1. Оценката от положен държавен зрелостен изпит (матура) по математика или физика и астрономия, умножена по 2,50;

2. Оценката по математика от държавен зрелостен изпит (матура) в дипломата за завършено средно образование;

3. Оценката по физика и астрономия от държавен зрелостен изпит (матура) в дипломата за завършено средно образование.

Максималният бал на кандидат-студент е 27,00.


III. За всички специалности състезателният бал за участие в класиране с положен държавен зрелостен изпит (матура) по български език и литература е сума от:

1. Оценката от положен държавен зрелостен изпит (матура) по български език и литература, умножена по 2,00;

2. Оценката по математика от държавен зрелостен изпит (матура) в дипломата за завършено средно образование;

3. Оценката по физика и астрономия от държавен зрелостен изпит (матура) в дипломата за завършено средно образование.

Максималният бал на кандидат-студент е 24.


ІV. За всички специалности състезателният бал за участие в класиране с положен държавен зрелостен изпит (матура) по чужд език е сума от:

1. Оценката от положен държавен зрелостен изпит (матура) по чужд език, умножена по 2,00;

2. Оценката по математика от държавен зрелостен изпит (матура) в дипломата за завършено средно образование;

3. Оценката по физика и астрономия от държавен зрелостен изпит (матура) в дипломата за завършено средно образование.

Максималният бал на кандидат-студент е 24.


V. За всички специалности състезателният бал за участие в класиране с положен държавен зрелостен изпит (матура) по география е сума от:

1. Оценката от положен държавен зрелостен изпит (матура) по география, умножена по 2,00;

2. Оценката по математика от зрелостен изпит (матура) в дипломата за завършено средно образование;

3. Оценката по физика и астрономия от зрелостен изпит (матура) в дип­ломата за завършено средно образование;

Максималният бал на кандидат-студент е 24.


VІ. За всички специалности състезателният бал за участие в класиране с оценка, получена от защита на дипломна работа (ЗДР) или успешно положен зрелостен изпит по български език и литература или зрелостен изпит по общообразователна подготовка (за завършили преди 2008г.) е сума от:

1. Оценката от дипломната защита, зрелостен изпит по български език и литература или общообразователна подготовка, умно­жена по 2,00;

2. Оценката по математика от зрелостен изпит (матура) в дипломата за завършено средно образование;

3. Оценката по физика и астрономия от зрелостен изпит (матура) в дип­ломата за завършено средно образование;

Максималният бал на кандидат-студент е 24.


VІІ. За специалностите „Биотехнология” и „Екология и опазване на околната среда” състезателният бал за участие в класиране с положен държавен зрелостен изпит (матура) по биология е сума от:

1. Оценката от положения държавен зрелостен изпит (матура) по биология, умножена по 2,00;

2. Оценката по математика от държавен зрелостен изпит (матура) в дипломата за завършено средно образование;

3. Оценката по физика и астрономия от държавен зрелостен изпит (матура) в дипломата за завършено средно образование.

Максималният бал на кандидат-студент е 24.VIІІ. За всички специалности състезателният бал за участие в класиране на кандидат-студенти, положили конкурсен изпит или тест по математика (физика), вкл. комбиниран тест по математика (физика) с други учебни предмети в друго акредитирано ВУ е сума от:

1. Оценката от положен конкурсен изпит или тест по математика (физика), вкл. комбиниран тест по математика (физика) и други учебни предмети, умножена по 3,00;

2. Оценката по математика от държавен зрелостен изпит (матура) в дипломата за завършено средно образование;

3. Оценката по физика и астрономия от държавен зрелостен изпит (матура) в дипломата за завършено средно образование;

Максималният бал на кандидат-студент е 30.


IX.. За всички специалности от редовна форма на обучение състезателният бал за участие в класиране на кандидатите по чл. 8 (1) т.5 е сума от:

 1. Оценката от положен конкурсен изпит по математика, умножена по 3,00.

За оценка от конкурсен изпит по математика се признава оценката от съответното състезание, за което МОН (РИО) представя протокол с имената на участниците и постигнатите резултати.

Получената в проценти (точки) оценка се приравнява на оценка от ECTS и се привежда към шестобалната система за оценяване (Приложение 4).

2. Оценката по математика от държавен зрелостен изпит (матура) в дипломата за завършено средно образование;

3. Оценката по физика и астрономия от държавен зрелостен изпит (матура) в дипломата за завършено средно образование.

Максималният бал на кандидат-студент е 30,00.


Х. За съответните специалности от редовна форма на обучение състезателният бал за участие в класиране на кандидатите по чл. 8 (1) т. 6 е сума от:

 1. Оценката от положен държавен зрелостен изпит (матура) по избор (съгл.т.2 на ал. 1 от чл. 8), умножена по 3,00.

2. Оценката по математика от държавен зрелостен изпит (матура) в дипломата за завършено средно образование;

3. Оценката по физика и астрономия от държавен зрелостен изпит (матура) в дипломата за завършено средно образование.

Максималният бал на кандидат-студент е 30,00.

(2) Когато в дипломата за средно образование няма оценка от положен държавен зрелостен изпит по балообразуващ предмет, се взема оценката от задължителната подготовка.

(3) Когато дипломата за средно образование е издадена преди въвеждането на ДЗИ и няма оценка от ДЗИ по БЕЛ за балообразуваща се взема оценката от зрелостен изпит по български език и литература или зрелостен изпит по общообразователна подготовка, ориентиран към проверка на компетентностите по български език и литература;

(4) Когато в дипломата за средно образование има повече от един балообразуващ предмет, кандидатът участва в класиране с оценката, формираща най-високия състезателен бал съгласно изискванията на ал.1 от същия член.

(5) Когато кандитатът отговаря едновременно на няколко от условията, изброени в чл.8 (1), той участва в класиране с оценката, формираща най-високия състезателен бал съгласно изискванията на ал.1 от същия член.


РАЗДЕЛ V

КЛАСИРАНЕ

Чл.13 (1) Класирането се извършва по низходящ ред на бала и по реда на посочените от кандидата кодове на специалностите в заявление-декларацията.

(2) Класирането се извършва по специалности, в съответствие с утвърдения от Министерски съвет прием по професионални направления.

Чл.14 (1) МГУ провежда три класирания, всяко от които е последвано от период на записване на класираните кандидат-студенти. В тях участват само кандидат-студенти, положили успешно изпит (тест) и/или държавните зрелостни изпити (матури) и/или с друга оценка, предвидена в чл.8(1).

(2) При останали свободни, незаети места след трето класиране МГУ обявява допълнителен прием за попълване на незаетите места със заповед на Ректора.

(3) Кандидат-студентите са длъжни да се информират лично за отделните класирания и срокове за записване и стриктно да ги спазват. (Справки могат да се правят в интернет на адрес: www.mgu.bg).

Чл.15 (1) Резултатите от първо класиране се обявяват на 7 юли 2019 г онлайн на сайта на МГУ чрез индивидуален профил на кандидата.

Срокът за записване на приетите на първо класиране кандидат-студенти е от 8 юли до 12 юли 2019 г. вкл.

 1. Кандидат-студенти, приети на първо класиране по първа желана специалност и незаписали се в горните срокове, не получават статут на студенти и отпадат от следващи класирания.

 2. Кандидат-студенти, приети на първо класиране по специалност, която ги удовлетворява, и записали се в горния срок, отпадат от следващи класирания.

 3. Всички кандидат-студенти, с изключение на упоменатите в алинеи 2 и 3, участват автоматично във второ класиране (без да подават заявление).

Чл.16 Резултатите от второ класиране се обявяват на 14 юли 2019 г. онлайн на сайта на МГУ чрез индивидуален профил на кандидата.

В този етап се записват:

1. Кандидат-студентите, класирани по първа желана специалност;

2. Кандидат-студенти, удовлетворени от специалността си на това класиране.

Срокът за записване на приетите на второ класиране кандидат-студенти е от 15 юли до 16 юли 2019 г. вкл.

Чл.17 (1) В трето класиране участват некласираните до този момент кандидат-студенти на МГУ, ако има такива. То се провежда автоматично (кандидатите не подават заявление за участие в него).

Резултатите от трето класиране се обявяват на 17 юли 2019 г. . онлайн на сайта на МГУ чрез индивидуален профил на кандидата.

 1. Приетите на това класиране се записват от 17 юли до 19 юли 2019 г. вкл.

Чл.18 (1) Кандидат-студенти, пропуснали сроковете за подаване на документи и отговарящи на условията на чл. 8(1), могат да направят това считано от 8 юли 2019г.

Те подават в Приемна „Кандидат-студенти” документите, описани в чл. 9 (1) от настоящите правила и участват в допълнително класиране.

(2) Подаването на документи на тези кандидати не гарантира участие в класиране, ако няма свободни места.

(3) Допуска се кандидатите по този член да участват и в класиранията по чл. 16 и чл. 17 при условие, че кандидатстват за специалности и форми на обучение, за които липсват кандидати.

Чл.19 Ректорът на МГУ издава заповед за всяко класиране.

Ректорът на МГУ утвърждава със своя заповед окончателно записаните студенти-първокурсници.

Чл.20 Приетите за студенти се записват в съответните Деканати.

При записването си те представят:

 1. Диплома-оригинал за завършено средно образование;

 2. Комплект документи за записване (по образец на МГУ);

 3. Пет снимки (паспортен формат);

 4. Медицинско удостоверение от личния лекар (оригинал и копие) и удостове­рение от психиатрично диспансерно заведение по местоживеене (оригинал и копие);

 5. Вносна бележка (платежно нареждане) на банка за платена семестриална такса.

Внимание: Документите по т.3 и т.4 могат да се представят допълнително, извън обявените за записване срокове.

Чл.21 (1) Приетите за студенти, но незаписали се в определените срокове, независимо от причините за това, не получават статут на студенти и губят окончателно правата си на кандидат-студенти. Техните места се запълват от следващите по бал некласирани кандидат-студенти на университета.

(2) На приети и записани студенти, които се отписват по собствено желание, не се връща платената семестриална такса.

РАЗДЕЛ VІ

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, ПРЕМЕСТВАНЕ И ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Чл.22 (1) При наличие на свободно място по държавна поръчка и свободен капацитет в професионалното направление в МГУ могат да кандидатстват за обучение в ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър“ лица, които:

1. Възстановяват студентски статут във втори или по-горен курс (при условията и разпоредбите на „Правила за учебна дейност на МГУ”);

2. Преместват се от друго висше училище (при условията и разпоредбите на „Правила за учебна дейност на МГУ”);

3. Имат завършена ОКС „професионален бакалавър” в други висши училища по специалност, призната за базова в МГУ и желаят да довършат обучението си в същото професионално направление съгласно разпоредбите на чл. 42, ал.1, т.2, буква „б” и чл. 46, ал. 6 от ЗВО за придобиване на ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър“ и професионалната квалификация „инженер”;

4. Имат завършена степен „професионален бакалавър” в КМД – гр. Кърджали –за специалност от същото професионално направление.

(2) В срок от 2 до 5 септември 2019 г. вкл. кандидатите по ал. 1 подават в съответния Деканат следните документи:

1. Заявление за кандидатстване в МГУ (Приложение 3 от кандидатстудентския справочник);

2. Диплома за завършено средно образование и копие от нея;

3. Академична справка за положени изпити;

4. Вносна бележка (платежно нареждане) на банка за платена такса за кандидатстване;

5. Завършилите ОКС „професионален бакалавър” представят диплома за придобита степен.

Ръководителят на профилиращата катедра санкционира документите, подадени по т. 3 на ал. 1.

 1. В срок до 10 септември 2019 г. Деканът разглежда подадените заявления и се произнася по процедурите, свързани с приемането, класирането и записването на кандидатите по ал. 1 на същия член, спазвайки изискванията на „Правила за учебна дейност” и ЗВО.

(4) Деканът дава писмено съгласие върху заявлението на кандидата. На горното основание, както и на основание документите по ал. 2, Ректорът на МГУ издава заповед за записване.


РАЗДЕЛ VІІ

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.23 (1) При попълване на незаети места след трето класиране с предимство се класират следните кандидат-студенти, успешно положили конкурсен изпит, тест, матура:

 1. инвалиди с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто;

 2. военноинвалиди;

 3. военнопострадали;

 4. кръгли сираци до 25-годишна възраст, навършена в годината на кандидатстването;

 5. майки с три и повече непълнолетни деца;

 6. близнаци, кандидатствали едновременно в МГУ в едно и също професионално направление и единият от тях е приет.

Същите представят документ, удостоверяващ тези обстоятелства.

Ректорът на МГУ се произнася по записването им (при наличие на свободно място) в подходяща специалност.

(2) Кандидатите, класирани с еднакъв бал на последното планово място за дадена специалност и форма на обучение, се приемат над утвърдения брой за специалността, но в рамките на утвърдения брой места на съответното професионално направление.

Чл.24 (1) От заплащане на такси се освобождават:

 1. кръгли сираци до 25-годишна възраст, навършена в годината на канди­датстване;

 2. лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто;

 3. военноинвалиди;

 4. военнопострадали;

 5. лица до 25-годишна възраст, отглеждани до пълнолетието си в домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа.

Същите представят документ, удостоверяващ тези обстоятелства.

 1. От заплащане на такса за кандидатстване се освобождават деца на родители, трагично загинали в мини или геоложки обекти.

Чл.25 На кандидат-студенти, лауреати на национални и международни олимпиади по математика през 2019г. (по смисъла на § 1 и §2 от Допълнителните разпоредби на Наредбата за държавни изисквания за приемане на студенти във висшите училища) се признава оценка „отличен 6” от положен конкурсен изпит в МГУ и е основание за кандидатстване за всички специалности на университета.

Кандидат-студентите по този член представят сертификат (удостоверение), издаден от МОН. Те се класират съгласно изискванията на раздел „Класиране” в рамките на утвърдения прием по направления.

Чл. 26 (1) Заболяванията, които са противопоказни за обучение в МГУ са:

1. Некомпенсирани повреди и заболявания на опорно-двигателния апарат, на крайниците и трупа;

2. Смущения в адаптацията – вродени и придобити;

3. Зрителна острота сумарно под 1,6 на двете очи и по-малко от 0,6 на по-лошо виждащото око с поносима корекция;

4. Агранулоцитоза, тромбопения и апластична анемия;

5. Бронхиална астма, полиноза и физикална алергия;

6. Разстройства в цветоусещането (анопия и аномалия тип А и В) – за специалността ”Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси";

7. Хронично тежки фотодермити (ксеродерма пиментозум, лупус еритематодес и други).

(2) При записване кандидат-студентите представят медицинско свидетелство, от което да е видно, че те могат да изпълняват своите учебни задължения.

Чл.27 Заявления и сигнали по всички кандидатстудентски въпроси се отправят до Ректора.

Чл.28 С разпореждане на Ректора се коригират последствията от допусната техническа грешка, ако по такава причина е ощетен кандидат-студент.

Чл.29 Отстранява се приет студент, за който се установи, че е кандидатствал, нарушавайки тези Правила, Закона за висше образование или други действащи нормативни документи в Р България.

Чл.30 Ректорът на МГУ си запазва правото да променя процедурите по приема на студенти в настоящите Правила при възникнали допълнителни обстоятелства или в съответствие с бъдещи нормативни документи.

Чл.31 Всички законови разпоредби и нормативни документи, свързани с приема на студенти в МГУ, както и настоящите Правила са в сила и за приема на студенти във Филиал на МГУ – гр. Кърджали.НовиниВажни телефони
028060530 - кандидат студенти
028060207 - деканат ГПФ
028060206 - деканат МТФ
028060222 - деканат МЕМФ
0879807921 - общежития