Прием на бакалаври
Важни дати и телефони
Полезна информация
Как се кандидатства в МГУ
Образователни степени и дипломи
Специалности
Предварителни изпити
Конкурсен изпит по математика
Подаване на документи за кандидатстване
Кодове на специалностите
Бюра за прием на документи
Състезателен бал
Правила за приемане на студенти в ОКС "Бакалавър"
Утвърден прием в ОКС „бакалавър”
Класиране
Записване
Такси и банкова сметка на МГУ
Статистика по специалности на резултатите от класиранията
Статистика на резултатите от изпитите по математика
Задачи, решения и критерии за оценяване
Прием във Филиал - Кърджали
Правила за признаване на придобито висше
образование и завършени периоди на обучение в чуждест
Признато придобито висше образование в чуждестранни висши училища
Програма по математика
Справки
Въпроси и отговори

 

МГУ "Св. Иван Рилски"
е акредитиран с
оценка 8,72
акредитацията е валидна до 10.01.2018г.


Записване

  • ЗАПИСВАНЕ

Приетите за студенти в МГУ се записват в Деканатите на:

ГЕОЛОГОПРОУЧВАТЕЛЕН ФАКУЛТЕТ

  • за специалностите ГПМЕР, ГГИ, ХИГ, ПГ, СДТНГ, ЕООС, БТ

тел. за справки: 02 / 80 60 207

МИННОТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ

  • за специалностите РПИ, МиГ, ОРС, УРПС и ПС

тел. за справки: 02 / 80 60 206

МИННОЕЛЕКТРОМЕХАНИЧЕН ФАКУЛТЕТ

  • за специалностите АИУТ, ЕЕЕО, ММП, КМКПМ, КТИД и ГГПТТ

тел. за справки: 02 / 80 60 510

Работно време: от 8,00 часа до 12,00 часа и от 13,00 часа до 17,00 часа.

При записване новоприетите студенти представят:

  1. Диплома-оригинал за завършено средно образование;

  2. Комплект документи за записване (по образец на МГУ);

Купува се от книжарницата, намираща се на територията на Университета.

  1. Пет снимки (паспортен формат);

  2. Медицинско удостоверение от личния лекар (оригинал и копие) и удостоверение от психиатрично диспансерно заведение по местоживеене (оригинал и копие);

  3. Вносна бележка (платежно нареждане) на банка за платена семестриална такса.

Семестриалната такса за обучение се внася по банков път в банков клон на всяка

търговска банка (без БНБ) по банкова сметка на МГУ:

IBAN: BG88BNBG96613100162401

Банка: БНБ – BIC: BNBGBGSD

Титуляр: МГУ

Във вносната бележка за „задължено лице” се изписват ИМЕТО – собствено, бащино и фамилно и ЕГН на СТУДЕНТА. За „основание на плащане” се изписва СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА.

Внимание: Документите по т.3 и т.4 могат да се представят допълнително, извън обявените за записване срокове.
НовиниВажни телефони
028060530 - кандидат студенти
028060207 - деканат ГПФ
028060206 - деканат МТФ
028060222 - деканат МЕМФ
0879807921 - общежития