Прием на бакалаври
Важни дати и телефони
Полезна информация
Как се кандидатства в МГУ
Образователни степени и дипломи
Специалности
Предварителни изпити
Конкурсен изпит по математика
Подаване на документи за кандидатстване
Кодове на специалностите
Бюра за прием на документи
Състезателен бал
Правила за приемане на студенти в ОКС "Бакалавър"
Утвърден прием в ОКС „бакалавър”
Класиране
Записване
Такси и банкова сметка на МГУ
Статистика по специалности на резултатите от класиранията
Статистика на резултатите от изпитите по математика
Задачи, решения и критерии за оценяване
Прием във Филиал - Кърджали
Правила за признаване на придобито висше
образование и завършени периоди на обучение в чуждест
Признато придобито висше образование в чуждестранни висши училища
Програма по математика
Справки
Въпроси и отговори

 

МГУ "Св. Иван Рилски"
е акредитиран с
оценка 8,72
акредитацията е валидна до 10.01.2018г.


Предварителни изпити

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА

31 март 2019 г.


С предварителния изпит на 31 март ще проверите в реална изпитна обстановка вашите знания и ще спечелите време, за да попълните и отстраните пропуски в подготовката си по математика. Като се адаптирате към спецификата на изпитната обстановка, вие ще преодолеете неизменния психологически стрес и при успешно представяне ще влезете в юлската изпитна надпревара по-сигурни, по-уверени и с резерв от получен вече конкурсен резултат.

Ако оценката от предварителния изпит ви удовлетворява, можете да съсредоточите усилията си в подготовката за други конкурси в избрани от вас висши училища, а в МГУ да участвате директно в класиране. За тази цел е необходимо да подадете документи за кандидатстване и да придобиете статут на кандидат-студент.

Оценката от предварителния изпит е равностойна на тази от кандидатстудентския изпит, който ще се проведе на 30 юни.

 • ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

Всички желаещи да положат предварителен изпит по математика подават документи в Приемна „Кандидат-студенти” на МГУ (Ректорат, 1 етаж) или в регионалните бюра за прием на кандидатстудентски документи на ЦКПИ и НАПС (Приложение 5).

Срокът за подаване на документи за предварителния изпит е:

от 11 март до 29 март 2019г. вкл.

За участие в предварителен изпит се попълва заявление, приложено в края на справочника, който може да закупите в Приемна „Кандидат-студенти” или в регионалните бюра за прием на кандидатстудентски документи на ЦКПИ и НАПС (Приложение 5).


 • ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПРЕДВАРИТЕЛЕН ИЗПИТ (Приложение 1)

Заявлението се попълва, изрязва се от справочника и се подава на приемащия документи екип.

Входящият номер се попълва при приемане на документите от съответното служебно лице.

 • СЪСТЕЗАТЕЛЕН КАРТОН

Състезателния картон получавате в Приемна „Кандидат-студенти“ или в регионалните бюра за прием на кандидатстудентски документи на ЦКПИ и НАПС (Приложение 5).

В него попълвате само трите си имена.

Служебното лице вписва входящия номер на желаещия да участва в предварителния изпит и се подписва.

Пазете състезателния картон, за да го представите в деня на изпита.

Внимание!

При подаване на документи за кандидатстване в МГУ, наред с всички необходими документи, кандидат-студентът представя и състезателния си картон с получения от предварителен изпит входящ номер.

Всички лица, подавали документи за участие в предварителен изпит, запазват същия входящ номер при кандидатстване в МГУ.

 • ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ В ПРЕДВАРИТЕЛЕН ИЗПИТ

Таксата за участие в предварителен изпит е 50 лв. Заплаща се по банков път в банков клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банкова сметка на МГУ:

IBAN: BG88BNBG96613100162401

Банка: БНБ – BIC: BNBGBGSD

Титуляр: МГУ

Във вносната бележка за „задължено лице” се изписват ИМЕТО – собствено, бащино и фамилно и ЕГН на КАНДИДАТА.

За „основание на плащане” се изписва ТАКСА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ИЗПИТ.

 • ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ

Желаещите да положат предварителен изпит по математика представят документ за самоличност (лична карта) за сверка.


 • ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

В периода на подаване на документи Приемна „Кандидат-студенти” ще работи от 8,00 до 17,00 часа, събота и неделя от 8,00 до 14,00 часа.

Повече информация може да получите на място в Приемна „Кандидат-студенти” (Ректорат, 1 етаж) или в регионалните бюра за прием на кандидатстудентски документи на ЦКПИ и НАПС (Приложение 5).

За контакти: education.uio@mgu.bg.

тел. 02 / 80 60 530, 02 / 80 60 208


 • УКАЗАНИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ИЗПИТ

Минно-геоложкият университет ще проведе предварителния изпит по математика на 31 март 2019г. в МГУ „Св. Иван Рилски”- София, от 9.30 часа.

Разпределението на кандидатите по зали ще бъде обявено един ден преди датата на изпита на страницата на МГУ на адрес: www.mgu.bg .

В деня на изпита кандидатите заемат местата в залите до 9,15 часа.

В сградите се влиза след представяне на документ за самоличност (лична карта) и състезателен картон с входящия номер.


На предварителния изпит могат да се използват само:

 • Справочник по математика”, Ангелов, Витанов, Дишлиев и др. (ИК „Анубис”, утвърден от МОН) и четиризначни математически таблици за средните училища (Д. Серафимов, Н. Николов, Г. Коларов);

 • писалка или химикалка, която пише синьо;

 • черен молив;

 • гума;

 • пергел;

 • триъгълник (линия);

 • предоставените от изпитната комисия материали.

Не се разрешава:

 • използването на електронни калкулатори;

 • използването на мобилни телефони и слушалки в залите за изпит;

 • поставяне на знаци върху писмената работа и придружаващите я материали;

 • напускане на залата през първите два часа (до 11.00 ч.) след започване на писмения изпит.

При нарушаване на горните изисквания или при опит за преписване писмената работа се анулира и кандидатът се лишава от по-нататъшно участие в конкурса.

Във Ваш интерес е да спазвате точно указанията на членовете на изпитната комисия.

Продължителността на изпита е 3 часа.

Оценява се всяка стъпка от решението на всяка задача, т.е. възможно е, без да решите напълно задача, да получите необходимия брой точки за успешно издържан из­пит.

Решенията на задачите и критериите за оценяване се обявяват в деня, следващ деня на провеждане на изпита.

Оценките от предварителния изпит се обявяват на страницата на университета (www.mgu.bg) до една седмица след датата на провеждане на изпитa.

ВНИМАНИЕ!

Положилите предварителен изпит по математика в МГУ не са кандидат-студенти на университета, независимо от получената оценка. Същите придобиват статут на кандидат-студенти след подаване на документи за кандидатстване в МГУ в срока, упоменат в раздел ІІІ на „Правила за приемане на студенти в образователно-квалификационна степен „бакалавър” и „магистър“ след средно образование за 2019г.”
НовиниВажни телефони
028060530 - кандидат студенти
028060207 - деканат ГПФ
028060206 - деканат МТФ
028060222 - деканат МЕМФ
0879807921 - общежития