Магистърски специалности


Геологопроучвателен факултет - ГПФ

Базова специалност
Биотехнология-БТ

Магистратури:
Завършилите базовата специалност могат да продължат обучението си в образователно - квалификационната степен "магистър" по основния учебен план
Биотехнология
(Код на специалността: 141 - Редовно обучение; 441 - Задочно обучение)
[анотация]

Базова специалност
Геология и геоинформатика-ГГИ

Магистратури:
Завършилите базовата специалност могат да продължат обучението си в образователно - квалификационната степен "магистър" по основния учебен план
Геоинформатика
(Код на специалността: 161 - Редовно обучение)
[анотация]

Базова специалност
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси-ГПМЕР

Магистратури:
Завършилите базовата специалност могат да продължат обучението си в образователно - квалификационната степен "магистър" по основния учебен план
Икономика на изкопаемите горива
(Код на специалността: )
[анотация]
Икономическа геология
(Код на специалността: 011 - Редовно обучение; 311 - Задочно обучение)
[анотация]
Петролна геология
(Код на специалността: 012 - Редовно обучение; 312 - Задочно обучение)
[анотация]
Приложна минералогия
(Код на специалността: 013 - Редовно обучение; 313 - Задочно обучение)
[анотация]

Базова специалност
Екология и опазване на околната среда-ЕООС

Магистратури:
Завършилите базовата специалност могат да продължат обучението си в образователно - квалификационната степен "магистър" по основния учебен план
Екология и опазване на околната среда
(Код на специалността: 111 - Редовно обучение; 411 - Задочно обучение)
[анотация]
ЕКОТЕХНОЛОГИИ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
(магистърска програма с преподаване на английски език) <<web site>>
(Код на специалността: 115 - Редовно обучение)
[анотация]
Мениджмънт и третиране на отпадъци
(Код на специалността: 113 - Редовно обучение; 413 - Задочно обучение)
[анотация]
Оценка на екологичния риск и устойчиво развитие
(Код на специалността: 114 - Редовно обучение; 414 - Задочно обучение)
[анотация]
Управление качеството на водите
(Код на специалността: 112 - Редовно обучение; 412 - Задочно обучение)
[анотация]

Базова специалност
Приложна геофизика-ПГ

Магистратури:
Завършилите базовата специалност могат да продължат обучението си в образователно - квалификационната степен "магистър" по основния учебен план
Геофизични изследвания на Земята и планетите
(Код на специалността: 044 - Редовно обучение)
[анотация]
Петролна геофизика
(Код на специалността: 042 - Редовно обучение)
[анотация]
Приложна геофизика
(Код на специалността: 041 - Редовно обучение)
[анотация]
Проучвателна геофизика
(Код на специалността: 043 - Редовно обучение)
[анотация]

Базова специалност
Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ-СДТНГ

Магистратури:
Завършилите базовата специалност могат да продължат обучението си в образователно - квалификационната степен "магистър" по основния учебен план
Газоснабдяване
(Код на специалността: ; 323 - Задочно обучение)
[анотация]
Добив, транспорт и съхраняване на нефт и газ
(Код на специалността: 021 - Редовно обучение; 321 - Задочно обучение)
[анотация]
Проучвателно сондиране
(Код на специалността: 024 - Редовно обучение; 324 - Задочно обучение)
[анотация]
Сондиране и добив на нефт и газ
(Код на специалността: 022 - Редовно обучение; 322 - Задочно обучение)
[анотация]
Управление на газовата инфраструктура
(Код на специалността: 025 - Редовно обучение; 325 - Задочно обучение)
[анотация]

Базова специалност
Хидрогеология и инженерна геология-ХИГ

Магистратури:
Завършилите базовата специалност могат да продължат обучението си в образователно - квалификационната степен "магистър" по основния учебен план
Инженерна геология
(Код на специалността: 031 - Редовно обучение)
[анотация]
Хидрогеология
(Код на специалността: 032 - Редовно обучение)
[анотация]

Минно-eлектромеханичен факултет - МЕМФ

Базова специалност
Автоматика, информационна и управляваща техника-АИУТ <<web site>>

Магистратури:
Завършилите базовата специалност могат да продължат обучението си в образователно - квалификационната степен "магистър" по основния учебен план
Автоматика, информационна и управляваща техника <<web site>>
(Код на специалността: 101 - Редовно обучение; 401 - Задочно обучение)
[анотация]

Базова специалност
Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии-ГГПТТ

Магистратури:
Завършилите базовата специалност могат да продължат обучението си в образователно - квалификационната степен "магистър" по основния учебен план
Машини, апарати и съоръжения за промишлена и битова газификация
(Код на специалността: 171 - Редовно обучение; 471 - Задочно обучение)
[анотация]

Базова специалност
Електроенергетика и електрообзавеждане-ЕЕЕО

Магистратури:
Завършилите базовата специалност могат да продължат обучението си в образователно - квалификационната степен "магистър" по основния учебен план
Електроенергетика и електрообзавеждане в мините
(Код на специалността: 091 - Редовно обучение; 391 - Задочно обучение)
[анотация]
Електроенергетика и електрообзавеждане с възобновяеми източници на енергия
(Код на специалността: 092 - Редовно обучение; 392 - Задочно обучение)
[анотация]

Базова специалност
Компютърни технологии в инженерната дейност-КТИД

Магистратури:
Завършилите базовата специалност могат да продължат обучението си в образователно - квалификационната степен "магистър" по основния учебен план
Компютърни технологии в инженерната дейност КТИД
(Код на специалността: ; 154 - Задочно обучение)
[анотация]

Базова специалност
Механизация на минното производство-ММП

Магистратури:
Завършилите базовата специалност могат да продължат обучението си в образователно - квалификационната степен "магистър" по основния учебен план
Механизация за преработка на минерални суровини
(Код на специалността: 081 - Редовно обучение; 381 - Задочно обучение)
[анотация]
Механизация на добива и транспорта на минерални суровини
(Код на специалността: 082 - Редовно обучение; 382 - Задочно обучение)
[анотация]

Миннотехнологичен факултет - МТФ
Маркшайдерство и геодезия
(Код на специалността: 071 - Редовно обучение)
[анотация]

Базова специалност
Маркшайдерство и геодезия-МиГ

Магистратури:
Завършилите базовата специалност могат да продължат обучението си в образователно - квалификационната степен "магистър" по основния учебен план
Геодезически наблюдения на Земята
(Код на специалността: )
[анотация]
Индустриален мениджмънт
(Код на специалността: 121 - Редовно обучение)
[анотация]

Базова специалност
Обогатяване и рециклиране на суровини-ОРС

Магистратури:
Завършилите базовата специалност могат да продължат обучението си в образователно - квалификационната степен "магистър" по основния учебен план
Пречистване на води
(Код на специалността: 064 - Редовно обучение; 364 - Задочно обучение)
[анотация]
Управление на добива и преработката на въглища, индустриални минерали и скали
(Код на специалността: 063 - Редовно обучение; 363 - Задочно обучение)
[анотация]
Управление на добива и преработката на комплексни руди
(Код на специалността: 062 - Редовно обучение; 362 - Задочно обучение)
[анотация]
Управление на отпадъци
(Код на специалността: 065 - Редовно обучение; 365 - Задочно обучение)
[анотация]

Базова специалност
Подземно строителство-ПС

Магистратури:
Завършилите базовата специалност могат да продължат обучението си в образователно - квалификационната степен "магистър" по основния учебен план
Геотехника
(Код на специалността: 132 - Редовно обучение)
[анотация]
Подземно строителство
(Код на специалността: 131 - Редовно обучение)
[анотация]
Техника и технология на взривните работи - производство на взривни материали
(Код на специалността: 133 - Редовно обучение)
[анотация]

Базова специалност
Разработване на полезни изкопаеми-РПИ

Магистратури:
Завършилите базовата специалност могат да продължат обучението си в образователно - квалификационната степен "магистър" по основния учебен план
Добив на нерудни полезни изкопаеми
(Код на специалността: 052 - Редовно обучение; 352 - Задочно обучение)
[анотация]
Комбиниран добив на полезни изкопаеми
(Код на специалността: 055 - Редовно обучение; 355 - Задочно обучение)
[анотация]
Открито разработване на полезни изкопаеми
(Код на специалността: 051 - Редовно обучение; 351 - Задочно обучение)
[анотация]
Подземно разработване на полезни изкопаеми
(Код на специалността: 054 - Редовно обучение; 354 - Задочно обучение)
[анотация]
Техника и технологии на взривните работи
(Код на специалността: 053 - Редовно обучение; 353 - Задочно обучение)
[анотация]

Базова специалност
-

Магистратури:
Завършилите базовата специалност могат да продължат обучението си в образователно - квалификационната степен "магистър" по основния учебен план
Инженерна безопасност
(Код на специалността: 211 - Редовно обучение; 511 - Задочно обучение)
[анотация]
НовиниВажни телефони
028060530 - кандидат студенти
028060207 - деканат ГПФ
028060206 - деканат МТФ
028060222 - деканат МЕМФ
0879807921 - общежития