Прием в ОКС "Магистър"


ПРАВИЛА

за приемане на студенти в образователно-квалификационна степен „магистър” след придобита ОКС „бакалавър” на МГУ „Св. Иван Рилски” през учебната 2019/2020 г.


РАЗДЕЛ І

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл.1 Настоящите Правила уреждат приемането на студенти в образователно-квалификационна степен (ОКС) „магистър” след придобита ОКС „бакалавър” на Минно-геоложкия университет „Св. Ив. Рилски” през 2019 г.

Правилата са изготвени въз основа на Закона за висше образование (ЗВО), Наредбата за държавни изисквания за приемане на студенти във висшите училища, Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления и Правила за учебна дейност на МГУ.

Чл.2 (1) В МГУ могат да кандидатстват и да бъдат приети за обучение при еднакви условия български граждани, в т.ч. лица с двойно гражданство, едното от които е българско, както и лица, граждани на страните от ЕС, които притежават диплома за висше образование.

(2) Приемът на студенти в образователно-квалификационна степен „магистър” става чрез конкурс по документи.

(3) Обучението е по държавна поръчка и срещу заплащане.

(4) Държавните такси за обучение се утвърждават от Министерски съвет. Таксите за платено обучение се определят с решение на Академичния съвет на МГУ.

Таксата за платено обучение на магистрант може да се различава от определената с решение на АС такса, когато потребител изяви желание обучението да се проведе при специфични параметри на магистратурата със студенти, чийто брой е посочен от потребителя. В този случай, след проучване на възможностите за такова обучение, се изготвя актуализиран учебен план по исканата магистратура, калкулира се стойността на обуче­нието и се определя съответната семестриална такса за обучението на един магист­рант. МГУ сключва договор с юридическото лице-потребител за обучение на заявения брой студенти.

(5) Приемането на студенти срещу заплащане се извършва на основание чл.9 (3) т. 6 буква „б” и чл. 21(3) от ЗВО, и след решение на АС на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски”.

Броят на приеманите за обучение студенти срещу заплащане по чл.9 (3) т. 6 буква „б” се утвърждава ежегодно от МС по предложение на министъра на образованието и науката въз основа на предложението на МГУ в съответсвие с капацитета, на професионалните направления и на специалностите от регулираните професии на университета.

Приемането за обучение на студенти срещу заплащане по чл. 21(3) от ЗВО се осъществява след решение на АС на МГУ, като броят им е извън определения по чл. 9(3) т. 6, буква „б” и при условията, определени в настоящите Правила и с договор между студента и/или юридическо лице –потребител, и МГУ.

1. На основание чл. 91 (7) т. 1 от ЗВО средства от държавния бюджет не се предоставят за издръжка на обучението на студенти, които са приети по реда на чл.21 (3) от ЗВО.

2. На основание чл. 91 (7) т. 2 от ЗВО средства от държавния бюджет не се предоставят за издръжка на обучението на студенти, които се обучават за придобиване на същата или по-ниска образователно-квалификационна степен.

(6) Съгласно чл. 11 (1) т. 1 от Правила за учебна дейност на МГУ „Св. Ив. Рилски” по държавна поръчка в ОКС „магистър” могат да бъдат обучавани само лица, които имат ОКС „бакалавър” по базовата специалност, към която е магистратурата и до този момент не са били обучавани в ОКС „магистър” по държавна поръчка (Приложение 1).

Обучението на завършилите бакалавърска степен в специалностите „Екология и опазване на околната среда” и „Биотехнологии” в магистърската програма на английски език „Екотехнологии и опазване на околната среда” е само в платена форма на обучение.

В Приложение 1 са посочени базовите специалности, които се изучават в МГУ „Св. Иван Рилски”.

(7) Завършилите висше образование, които ползват правата на магистри по § 6 от Преходни и Заключителни разпоредби (ПЗР) на ЗВО могат да кандидатстват само платена форма на обучение.

(8) Студенти, които са приети за обучение в ОКС „магистър” в нарушение на ал. 6, поради укриване на информация, се отстраняват от МГУ „Св. Иван Рилски”. На отстранени студенти не се възстановява платената семестриална такса.

Чл.3. Правото да се обучават срещу заплащане в ОКС „магистър” ползват лицата, които имат успех не по-малко от „добър” от диплома за завършена степен на висше образование (чл. 21 (4) от ЗВО).

Чл.4 В МГУ се приемат магистри в редовна и задочна форма на обучение.

Чл.5 (1) Приемането на български граждани и граждани на страни, членки на ЕС, които са завър­шили висшето си образование в чуждестранни университети, става на основание „Правила за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища на МГУ «Св. Иван Рилски».

(2) Приемането на чужденци, граждани на страни извън ЕС за студенти в ОКС „магистър” на МГУ става съгласно разпоредбите на раздел ІV от Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Р България и „Правила за прием на чуждестранни студенти на МГУ «Св. Иван Рилски».

(3) Чужденци, които:

 1. са от българска народност, удостоверена по реда на Постановление №103 на МС от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина;

 2. имат статут на постоянно пребиваващи на територията на Р България;

 3. имат статут на бежанци;

могат да кандидатстват за обучение в МГУ при условията и реда за приемане на български граждани във висшите училища на Р България. Приемът по т. 1 се регулира и контролира от МОН.

(4) Лица с двойно гражданство, едно от които българско, заплащат половината от размера на определената за чужденци такса, когато кандидатстват и са приети при условията и по реда, определени за чуждестранни граждани.

Чл.6 (1) Съгласно чл. 11 (2) от Правила за учебна дейност на МГУ „Св. Ив. Рилски” за лица, завършили базова специалност в образователно-квалифика­ционната степен „бакалавър” на МГУ (240 кредита) или „магистър” по § 6 от ПЗР на ЗВО, срокът на обучение в образователно-квалификационна степен „магистър” е с продължителност 1-1,5 години респ. 2 до 3 семестъра за редовно обучение и 1,5-2 години респ. 3 до 4 семестъра за задочно обучение по съответната базова специалност и завършва със защита на дипломна работа или държавен изпит.

Студентите, изпълнили задълженията си по учебен план, получават диплома за завършено висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър” в съответствие с изискванията на „Правила за учебна дейност” (ПУД) на МГУ.

(2) Обучението се осъществява по учебни планове, утвърдени от Академичния съвет и календарен график за съответната учебна година.

(3) Учебните планове се изготвят в съответствие с изискванията на „Правила за учебна дейност” на МГУ.

Чл.7 (1) Кандидати, завършили образователно-квалификационна степен „бакалавър” в специалности, различни от базовата специалност на магистратурите, за които кандидатстват, се обучават един или два семестъра повече от предвидените в основния учебен план. Това става в случаите, когато е необходимо да положат допълнително повече от два изпита. Възможно е срокът на обучение да не се различава от този на завършилите базовата специалност. В Приложение 1 на магистърския справочник е посочен срокът на обучение в редовна и задочна форма в зависимост от специалността, по която кандидатът има ОКС „бакалавър”.

Всички специалности, които дават професионалната квалификация „инженер” се разглеждат като базови за магистърските специалности „Индустриален мениджмънт” и „Инженерна безопасност”.

(2) Обучението е с продължителност 3 до 4 семестъра за редовно обучение и 4 до 5 семестъра за задочно обучение, когато допълнителните изпити са не повече от 6 и когато започва с началото на летния семестър на съответната учебна година.

(3) Обучението е с продължителност 4 до 5 семестъра за редовно обучение и 5 до 6 семестъра за задочно обучение, когато допълнителните изпити не са повече от 12 и когато започва в началото на учебната година.

(4) Когато броят на допълнителните изпити е повече от 12, на кандидат-магистъра се отказва записване, съгл. чл. 11 (3) т.2 от „Правила за учебна дейност” на МГУ.

(5) За някои магистратури срокът на обучение в редовна и задочна форма (РО/ЗО) може да бъде един и същ.

(6) Обучението на приетите по ал. 2 и ал. 3, които са с увеличен срок на обучение, се извършва по учебни планове, включващи (през I и II семестър) дисциплини, които не се изучават в основния учебен план на съответната магистратура и задължително се преподават в ОКС „бакалавър” на базовата специалност. Учебните планове за I и II семестър могат да включват и сборни дисциплини.

(7) Кандидатите по този член се обучават само в платена форма на обучение. Те се класират отделно в рамките на определения за специалността капацитет.

(8) Местата за този вид обучение се обявяват на интернет страницата на МГУ след публикуването в Държавен вестник на утвърдения от МС на Република България прием на студенти в държавните висши училища за учебната 2019/2020 г.


Чл.8 Изпълнението на учебните планове за обучение при условията на чл. 7 не е основание за признаване на професионална квалификация „инженер”.


РАЗДЕЛ ІІ


КАНДИДАТСТВАНЕ И СЪСТЕЗАТЕЛЕН БАЛ НА КАНДИДАТ-МАГИСТРИ, ЗАВЪРШИЛИ ОКС „БАКАЛАВЪР” ПО БАЗОВИ ЗА МАГИСТРАТУРИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ

Чл.9 (1) В срок от 2 септември до 12.00 ч. на 20 септември 2019 г. вкл. кандидатите за магистър по държавна поръчка подават в Приемна „Кандидат-студенти” на МГУ следните документи:

 1. Заявление-декларация (Приложение 2 от справочника на МГУ за ОКС „магистър”) ;

 2. Диплома за завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър” или магистър по § 6 от ПЗР на ЗВО и копие от нея;

 3. Приложение към дипломата и копие от него;

 4. Академична справка ( в случаите, когато дипломата все още не е получена);

Задължителна за завършили ОКС „бакалавър” в друго ВУ

 1. Уверение, издадено от съответния Деканат за завършена ОКС „бакалавър„.

Отнася се само за кандидати със завършена ОКС „бакалавър” в МГУ, които към момента на кандидатстване нямат някой от документите по т. 2 и т. 3. В уверението Деканатът нанася задължително балообразуващите оценки по ал.3 на същия член.

 1. Вносна бележка (платежно нареждане) на банка за платена такса за кандидатстване.

Таксата за кандидатстване се внася по банков път в банков клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банкова сметка на МГУ:

IBAN: BG88BNBG96613100162401

Банка: БНБ – BIC: BNBGBGSD

Титуляр: МГУ

Във вносната бележка за „задължено лице” се изписват ИМЕТО – собствено, бащино и фамилно и ЕГН на КАНДИДАТА.

За „основание на плащане” се изписва ТАКСА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ.

(2) Не се приемат документи за кандидатстване без наличие на някой от изброените по ал. 1.

Документи за кандидатстване не се приемат след определените срокове.

(3) Състезателният бал за участие в класиране е сума от:

 1. Средната оценка от положените изпити по време на следването за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър”;

 2. Оценката от дипломната защита (държавен изпит) за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър”.

Максималният бал на кандидат за магистър е 12.


РАЗДЕЛ ІІІ


КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТ-МАГИСТРИ, ЗАВЪРШИЛИ ОКС „БАКАЛАВЪР” ПО БАЗОВИ ЗА МАГИСТРАТУРИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ

Чл. 10 МГУ провежда две класирания:

- първо класиране – по базова за университета специалност (държавна поръчка) с междинно класиране на резерви.

- второ класиране - за обучение срещу заплащане на неприетите по държавна поръчка кандидати, които желаят да се обучават в платена форма.

Броят на местата и магистърските специалности за платена форма на обучение се определя от профилиращата катедра в зависимост от нейния капацитет, както и в зависимост от капацитета на професионалното направление.

При останали свободни, незаети места след проведените класирания и наличие на подадени нови кандидатстудентски документи МГУ провежда допълнително класиране за попълване на незаетите места.

Всяко класиране е последвано от период на записване на класираните кандидат-магистри. Записани за студенти магистри не участват в последващи класирания по държавна поръчка.

Чл.11 (1) Първо класиране по държавна поръчка се обявява по базова за магистратурата специалност (съгласно първите две цифри от посочените кодове в Приложение 2 на справочника) и в съответствие с утвърдения от МС прием.

Това класиране се извършва по низходящ ред на бала.

(2) Класираните кандидати с най-висок бал запълват местата по държавна поръчка.

Чл. 12 (1) Резултатите от първо класиране се обя­вяват до 17.00ч. на 24 септември 2019г. онлайн на страницата на МГУ и пред Приемна Kандидат-студенти“.

(2) Разпределението на класираните кандидат- магистри по магистърски специалности (посочени от кандидата в Приложение 2) се извършва от съответните Декански съвети в съответствие с утвърдения от МС прием, ред на желанията и публикувания в класирането състезателен бал.

Резултатите от разпределението по магистърски специалности се обявяват на 26 септември 2019 г .

Записването на приетите магистри се извършва в срок от 26 септември до 2 октомври 2019г. вкл. ( без събота и неделя).

Чл. 13 Кандидат-магистри, приети на първо класиране и незаписали се в горните срокове, не получават статут на студенти. Местата, освободени от тези кандидат-магистри (ако има такива места) се попълват от чакащи неприети резерви.

Списъкът на приетите резерви се публикува на 3 октомври 2019 г.

Срокът за записването им е на 3 и на 4 октомври 2019 г.

Чл. 14 (1) Във второ класиране участват неприетите по държавна поръчка кандидат-магистри, които желаят да се обучават срещу заплащане, спазвайки изискванията на чл. 3 от настоящите правила. Това класиране се извършва по низходящ ред на бала и по реда на посочените от кандидата кодове на магистърски специалности в Заявление-декларацията (Приложение 3 на справочника).

(2) В срок от 25 септември до 7 октомври 2019 г. вкл. кандидатите по ал. 1 подават в Приемна „Кандидат-студенти” на МГУ Заявление-декларация (Приложение 3 от справочника), където вписват кодовете на магистърските специалности, по които желаят да се обучават срещу заплащане.

(3) Резултатите от второ класиране се обявяват на 8 октомври 2019 г.

Срокът за за­писване на приетите за магистри е от 8 октомври до 10 октомври 2019г. вкл. ( до 17.00 ч)


РАЗДЕЛ ІV


ЗАПИСВАНЕ НА МАГИСТРИ


Чл. 15 (1) Кандидат-магистрите са длъжни лично да се информират за сроковете, свързани с приема на документи, класирането и записването и стриктно да ги спазват.

(2) Приетите за студенти се записват в съответните Деканати.

При записването си те представят:

 1. Диплома-оригинал (и копие от нея) за завършена образователно-квалификацион­на степен „бакалавър”;

 2. Диплома-оригинал (и копие от нея) за завършено средно образование;

Отнася се за кандидат-магистри, завършили ОКС „бакалавър“ в друго ВУ.

 1. Комплект документи за записване (по образец на МГУ);

 2. Пет снимки (паспортен формат);

 3. Медицинско удостоверение от личния лекар (оригинал и копие) и удостоверение от психиатрично диспансерно заведение по местоживеене (оригинал и копие); Отнася се за случаите, когато има прекъсване на обучението между двете образователни степени;

 4. Вносна бележка (платежно нареждане) на банка за платена семестриална такса.

Семестриалната такса се внася по банков път в банков клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банкова сметка на МГУ:

IBAN: BG88BNBG96613100162401

Банка: БНБ – BIC: BNBGBGSD

Титуляр: МГУ

Във вносната бележка за „задължено лице” се изписват ИМЕТО – собствено, бащино и фамилно и ЕГН на СТУДЕНТА.

За „основание на плащане” се изписва СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА.

Чл. 16 Кандидатите по чл. 14 (1) не заплащат втора такса за кандидатстване при подаване на Приложение 3. Те участват във второ класиране с получения вече входящ номер.
РАЗДЕЛ V


КАНДИДАТСТВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТ-МАГИСТРИ, ЗАВЪРШИЛИ ОКС „БАКАЛАВЪР” В СПЕЦИАЛНОСТИ, РАЗЛИЧНИ ОТ БАЗОВАТА СПЕЦИАЛНОСТ С ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА МАГИСТРАТУРИТЕ ДО 5 СЕМЕСТЪРА ЗА РЕДОВНА И ДО 6 СЕМЕСТЪРА ЗА ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ (5/6)


Чл.17 (1) На 2 септември 2019 г. кандидатите по чл. 7, ал. 3 пода­ват в съответния Деканат документите по чл. 9, ал. 1.

(2) Резултатите от класирането се обявяват до 5 септември 2019 г. пред съответния Деканат.

(3) Записването на новоприетите магистри става на 5 септември и на 9 септември 2019 г. в съответния Деканат. При записването си те представят документите по чл. 15, ал. 2.

Обучението им започва в началото на учебната година.

(4) Процедурите по балообразуването, класирането и записването на студентите по чл. 7 , ал. 3 са съгласно разпоредбите на настоящите правила.

(5) Класирането на кандидатите се извършва от комисии, назначени със заповед на Ректора на МГУ „Св. Иван Рилски”.

РАЗДЕЛ VI


КАНДИДАТСТВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТ-МАГИСТРИ, ЗАВЪРШИЛИ ОКС „БАКАЛАВЪР” В СПЕЦИАЛНОСТИ, РАЗЛИЧНИ ОТ БАЗОВАТА СПЕЦИАЛНОСТ С ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА МАГИСТРАТУРИТЕ ДО 4 СЕМЕСТЪРА ЗА РЕДОВНА И ДО 5 СЕМЕСТЪРА ЗА ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ (4/5)


Чл. 18 (1) Обучението на магистрите по чл. 7, ал. 2, отговарящи на условията на Приложение 1 започва с началото на летен семестър на учебната 2019/2020 г. В срок от 4 до 6 ноември 2019 г. вкл. те подават документите по чл. 9, ал.1 в съответния Деканат.

(2) Списъкът на приетите за обучение в ОКС „магистър” се обявява на 7 ноември 2019 г. пред Деканата, администриращ обучението по посочената магистратура.­

(3) Записването на новоприетите магистри се извършва на 8 ноември 2019 г. При записването си те представят документите по чл. 15, ал. 2.

(4) Процедурите по балообразуването, класирането и записването на студентите по чл. 7 , ал. 2 са съгласно разпоредбите на настоящите правила.

(5) Класирането на кандидатите се извършва от комисии, назначени със заповед на Ректора на МГУ „Св. Иван Рилски”.


РАЗДЕЛ VII


ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 19 Жалбите по всички въпроси, свързани с приема на документи, класирането и записването на магистрите се отправят до Ректора чрез Декана на съответния факултет. Отговорите по тях се дават писмено и са окончателни.

Чл. 20 Със заповед на Ректора се коригират последствията от допусната техническа грешка, ако по такава причина е ощетен кандидат.

Чл. 21 Отстранява се приет студент, за който се установи, че е кандидатствал, нарушавайки тези Правила, Закона за висше образование или други действащи норма­тивни документи в Р България.

Чл. 22 Ректорът на МГУ си запазва правото да променя процедурите по приема на магистри при възникнали допълнителни обстоятелства или в съответствие с бъдещи нормативни актове.

Чл. 23 Окончателно решение по всички въпроси, свързани с настоящите Правила взема Ректорът на МГУ.

10


НовиниВажни телефони
028060530 - кандидат студенти
028060207 - деканат ГПФ
028060206 - деканат МТФ
028060222 - деканат МЕМФ
0879807921 - общежития