logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

НОВИНИ

20.10.2020

Декларация за партньорство

На 17.10.2020 г. бе подписана Декларация за партньорство между кандидата Лесотехнически университет и партньорите Минно- геоложки университет „Св. Иван Рилски“, Технически университет – Габрово, Тракийски университет – Стара Загора и Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ за участие в процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M2ОP001-2.016 „Модернизация на висшите училища“.
Проектното предложение е в областта на устойчивото използване на природните ресурси, като се предвиждат дейности, свързани с разработване и въвеждане на съвместни учебни програми с партниращите български висши училища, разработване и въвеждане на програми с дигитално образователно съдържание, обучения на преподаватели в България, насочени към придобиване/усъвършенстване на чуждоезикови умения, в т.ч. професионална терминология, придобиване/усъвършенстване на дигитални умения, включително използване на ИКТ-базирани иновационни образователни технологии, специализации на преподаватели, докторанти, постдокторанти, млади учени и студенти в чуждестранни асоциирани партньори и кариерно консултиране и ориентиране на студенти.

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 8060 208Facebook Twitter